Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu Thủ tục khai báo nhân khẩu, hộ khẩu

Tải về
  • Đánh giá:
    5 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 90,2 KB
  • Lượt tải: 11.010
  • Ngày phát hành:
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu - Thủ tục khai báo nhân khẩu, hộ khẩu

Dưới đây là mẫu Bản khai nhân khẩu được dùng cho người đủ 14 tuổi trở lên ban hành theo Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
BẢN KHAI NHÂN KHẨU
(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên khai sinh: ([1]) ......................................................................... 2. Giới tính:…………..

3. Họ và tên gọi khác (nếu có): ........................................................................................................

4. Sinh ngày …....... /…...... / ............. 5. Nơi sinh: ..........................................................................

6. Quê quán: (2) ...............................................................................................................................

7. Dân tộc: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: ..........................................

10. Nơi thường trú: ..........................................................................................................................

11. Chổ ở hiện nay: .........................................................................................................................

12. Trình độ học vấn: (3)13. Trình độ chuyên môn: (4) ...................................................................

14. Biết tiếng dân tộc ít người: ……………….. 15. Biết ngoại ngữ: ................................................

16. Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện nay: ..........................................................................

17. Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì:..............................................................................

Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu

................, ngày ....... tháng ....... năm ...........

NGƯỜI KHAI HOẶC VIẾT HỘ
(Cam đoan; ký, ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.