Bản tường trình diễn biến sự việc

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 1.363
 • Ngày xuất bản: 30/08/2013
 • Ngày cập nhật: 30/08/2013

Giới thiệu

Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-----------------------------

                                                                                                ...., ngày.... tháng..... năm.....

BN TƯỜNG TRÌNH DIN BIN S VIC XY RA

Kính gi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên:.............................................................

Sinh ngày tháng năm:.........................................

Quê quán:.........................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Trình độ chuyên môn được đào tạo:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng........):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Hệ số lương đang hưởng:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tường trình diễn biến sự việc:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.…

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

                   Người viết tường trình

                 (Ký tên)

Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo Mẫu đơn

Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp Ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP

Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Thư mời của phòng công chứng Thư mời của phòng công chứng

Thư mời của phòng công chứng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Đăng ký tạm vắng và phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu Đăng ký tạm vắng và phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

Đăng ký tạm vắng và phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.022

Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

Đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76
Xem thêm Thủ tục hành chính