Biển bản điều chỉnh hóa đơn Sửa đổi thông tin sai lệch trên hóa đơn

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 86,6 KB
 • Lượt tải: 19.212
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Khi xuất hóa đơn với thông tin bị sai lệch sẽ dẫn đến những sai sót nghiêm trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, download.com.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn nhằm khắc phục, sửa đổi những thông tin trong bản hóa đơn đã xuất.

Tên Công ty ……………………………
Địa chỉ: ………………………………….
ĐT: ……......…….. Fax: ……………....

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***---------

 …………, ngày …… tháng …..năm ……

 BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số ……………….. ký ngày tháng năm giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)....................

Tên: .......................................................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................

Đại diện: ....................................................................Chức vụ:...............................................

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ).....................

Tên: .......................................................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................

Đại diện: ....................................................................Chức vụ:...............................................

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ………. do Công ty …………xuất với nội dung:

 

  • Tên hàng hóa: Hợp đồng …………….
  • Thành tiển: …………..
  • Cộng tiền hàng: ……….
  • Thuế suất GTGT: ……% Tiền thuế GTGT: ……….
  • Tổng cộng tiền thanh toán: ……….
  • Số tiền viết bằng chữ: ……………………

 Được điều chỉnh với nội dung như sau:

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã …………… ở mục ……….

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ………..

Bên A Bên B
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 388

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 206

Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu văn bản kê khai thuế

Mẫu bảng kê nộp thuế
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.042

Mẫu bảng kê biên lai thu Mẫu bảng kê biên lai thu Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê biên lai thu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 797

Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 247

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu đơn

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 566

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Theo Thông tư số 175

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.450
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán