Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

 • Đánh giá: (5 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 35 KB
 • Lượt tải: 1.226
 • Ngày xuất bản: 23/10/2012
 • Ngày cập nhật: 30/10/2012

Giới thiệu

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG hoặc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)
...
____________________
Số: ___ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 BIÊN BẢN  KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố
(Kèm theo Giấy phép xây dựng số:......... do:........cấp ngày:.................)

- Ngày kiểm tra: ....................................

- Địa điểm kiểm tra: ................................

- Cán bộ kiểm tra: .....................

Nội dung kiểm tra:

1. Hiện trạng công trình:

- Công trình: ........................

- Số tầng:................. Chiều cao công trình: ........m

- Kết cấu: ..........................................

- Diện tích xây dựng tầng trệt: .................

- Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế: ....................

2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng:

........................................

3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu có):

.............................................

4. Các vấn đề khác:

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số: ................

Ngày (theo mẫu 16, Quyết định:......../2003/QĐ-UB)

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số: ........

Ngày của: ......................

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về môi sinh, môi trường số: ..............

Ngày của: .............................

- Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số: ngày của ủy ban nhân dân

CHỦ ĐẦU TƯ
(ký và ghi rõ họ và tên)
CÁN BỘ KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ và tên)

 KẾT LUẬN

Diện tích sàn xây dựng được công nhận:

Diện tích sàn xây dựng vi phạm: (nếu có)

Ghi chú: (nếu có)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày....... tháng.......... năm..............
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)
……
(Ký tên, đóng dấu)

Biểu mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất Biểu mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Biểu mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.015

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Mẫu đơn xin thuê đất Mẫu đơn xin thuê đất

Mẫu đơn xin thuê đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 257

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ Biểu mẫu nhà đất

Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất