Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH Kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 2012-2013

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 97 KB
 • Lượt tải: 774
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Công văn 8225/2012/BGDĐT-GDTH hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------
Số: 8225/BGDĐT–GDTH
V/v: Hướng dẫn kiểm tra đánh giá
môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5
học kỳ I năm học 2012-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Để thống nhất đánh giá kết quả học tập của học sinh học Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành theo Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được chính xác, khách quan và toàn diện, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kiểm tra đánh giá lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kỳ I, năm học 2012-2013 như sau:

I. Hình thức kiểm tra và yêu cầu về bài kiểm tra

- Các Sở sử dụng mẫu minh họa đề kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc biên soạn đề kiểm tra theo mẫu đề của Bộ, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng, ưu tiên kiểm tra các kỹ năng nghe và nói trong đó phần nghe chiếm 50 % về thời lượng, số câu hỏi và điểm số; phần đọc-viết chiếm 40 %; phần nói chiếm 10 %. Tổ chức kiểm tra đồng loạt nếu dùng đề chung.

- Các câu hỏi phải có câu trả lời mẫu để học sinh không hiểu sai đề. Mỗi bài không quá 4 trang A 4 (kể cả hình vẽ).

II. Cấu trúc bài kiểm tra

1. Cấu trúc bài kiểm tra lớp 3

Gồm 10 Question (vấn đề), mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

Part I. Listening (20’)

Bài kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 5 Question.

Question 1. Listen and number. (4 câu x 0, 25 đ/câu).

Question 2. Listen and write T (True) or F (False). (4 câu x 0,25 đ/câu)

Question 3. Listen and draw the lines.(4 câu x 0, 25 đ/câu)

Question 4. Listen and tick. (4 câu x 0,25 đ/câu).

Question 5. Listen and complete. (4 câu x 0,25 đ/câu).

Part II. Reading and writing (15’)

Bài kiểm tra kỹ năng đọc- viết có 4 Question được thiết kế vào 1 tờ A 4 (2 mặt).

Question 6. Look and read. Put a tick or a cross in the box as example (4 x 0,25 đ/câu).

Question 7. Look and read. Write Yes or No as example (4 x 0,25 đ/câu).

Question 8. Look at the picture. Look at the letters. Write the words.

(4 x 0,25 đ/câu)

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1- 4 (4 x 0,25 đ/câu)

Part III. Speaking (5’)

Bài kiểm tra kỹ năng nói gồm Question 10 với 4 nội dung:

a) Listen and repeat.

b) Point, ask and answer.

c) Listen and comment.

d) Interview.

2. Cấu trúc bài kiểm tra lớp 4

Gồm 10 vấn đề (Question), mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm

Part I. Listening (20’)

Bài kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 ( 2 mặt) gồm 5 Question.

Question 1. Listen and number. (4 câu x 0, 25 đ/câu).

Question 2 Listen and colour.(4 câu x 0,25 đ/câu)

Question 3. Listen and draw the lines.(4 câu x 0, 25 đ/câu)

Question 4. Listen and tick. (4 câu x 0,25 đ/câu)

Question 5. Listen and complete. (4 câu x 0,25 đ/câu)

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, CĐ Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, CĐ

Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, CĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Thông tư số 03/2011/TT-BNV Thông tư số 03/2011/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Thông tư số 03/2011/TT-BNV
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 594

Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 74

Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học

Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 74

Luật số 08/2012/QH13 Luật số 08/2012/QH13 Luật Giáo dục Đại học

Luật số 08/2012/QH13
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.025

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 708

Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 447

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 189

Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo