Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Giới thiệu

Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 43/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì để đăng ký hộ kinh doanh: cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện Hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………., ngày …… tháng …… năm 20……

 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh huyện ……………………..

 

Tôi là: (ghi bằng chữ in hoa) ….....................................        Giới tính: …............................

Sinh ngày: ….................................….........................         Dân tộc: …..............................

Chứng minh nhân dân số: ….................................….........................…..............................

Ngày cấp: ….................................….........................           Nơi cấp: .....….......................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (Nếu không có chứng minh nhân dân)

Giấy chứng nhận cá nhân: ….............................................................................................

Ngày cấp: …................................. cơ quan cấp: ..............................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ….............................................................................................................

Điện thoại: …................................................................       Fax: .....................................

Email: …........................................................................       Website: .............................

Ngành nghề trước khi kinh doanh: .....................................................................................

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể với nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: (ghi bằng chữ in hoa)

….....................................................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh: .....................................................................................................

Điện thoại: …................................................................       Fax: ......................................

Email: …........................................................................       Website: ..............................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

 

4. Vốn kinh doanh: (VNĐ) …................................................................................................

Phần góp vốn của mỗi cá nhân (Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập: Kê khai theo mẫu): Gửi kèm.

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

            - Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; Không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh; (trừ trường hợp được sự nhất trí của thành viên hợp danh lại);

            - Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của Pháp luật.

            - Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

 

XÁC NHẬN CỦA C/QUYỀN NƠI KINH DOANH ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Mẫu thu nhập từ kinh doanh Mẫu thu nhập từ kinh doanh Mẫu văn bản

Mẫu thu nhập từ kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105

Đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên Đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên Mẫu đơn đăng ký

Đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.390

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Mẫu đơn

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.326

Mẫu đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản Mẫu đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản Mẫu đơn

Mẫu đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.821

Hợp đồng hợp tác kinh doanh Hợp đồng hợp tác kinh doanh Biểu mẫu doanh nghiệp

Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.055

Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam

Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh