Đơn đề nghị cấp chứng minh thư nhân dân Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

Dưới đây là mẫu CM3 ban hành theo QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11) trình bày về Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân trong mọi trường hợp cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại để bạn tham khảo.

                                                         

 Mẫu CM3 ban hành theo
QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11)
Ngày 10-10-2001 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------****----------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN 

Kính gửi: Công an………………………………………………...............

 

Tên tôi là:……………………………….…………………………. Nam/nữ….................................

Tên gọi khác:……………………………………………….……………………………….................

Sinh ngày …......./…….../……………; Nguyên quán:.................................................................

...…………………………..…………………………......................................................................

Nơi ĐKHK thường trú:…………………………………………......................................................

…………………………………………………....................................................................……....

………………………………….....................................................................................................

Họ tên cha:……………………………………………………..………………………………............

Họ tên mẹ:…………………………………………………..………………………………….............

Sổ hộ khẩu số:…………………………… tập:……………… tờ:……………….…………….........

Tôi xin được cấp giấy CMND, lý do: (cấp mới, cấp đổi, cấp lại)…………………………….……

………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………......

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN..............................

(Phường/xã/thị trấn nơi ĐKHK thường trú)
Chứng nhận ông, bà: .........................................
...........................................................................
Sinh ngày .......... tháng .......... năm ..................
Đăng ký thường trú tại: .....................................
............................................................................
Ngày ......... tháng ........ năm 200....
Trưởng Công an xã ........................
(Ký tên, đóng dấu)

 Ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Họ tên: ....................................................................................................................................

Sinh ngày ......... tháng .......... năm .......... Tại: ......................................................................

Nơi ĐKHK thường trú: ...........................................................................................................

Họ tên cha: .......................................... Họ tên mẹ: ...............................................................

Đã được cấp CMND số ............................................ ngày ........ tháng ........ năm ................

Tại: C.A ..................................................................................................................................

Ý KIẾN XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ

Qua tra cứu trong tàng thư chúng tôi thấy: ...........................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Ngày ....... tháng ...... năm ........

TRƯỞNG PHÒNG PV27

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Ngày ... Tháng ... Năm ...

CÁN BỘ TRA CỨU

(ký, ghi rõ họ tên)

Download file để xem nội dung chi tiết.

Giấy ủy quyền (cá nhân) Giấy ủy quyền (cá nhân) Biểu mẫu Giấy ủy quyền cá nhân

Giấy ủy quyền (cá nhân)
 • Đánh giá: 174
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 124.776

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.149

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.399

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 321

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức Biểu mẫu công nhân viên chức

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.851

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm Mẫu đơn đăng ký

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần Mẫu hồ sơ

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 165
Xem thêm Thủ tục hành chính