Đơn đề nghị cấp sổ BHXH Mẫu số: 06/SBH

Giới thiệu

Mẫu số 06/SBH: Đơn đề nghị cấp sổ BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
--------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH 

Kính gửi: BHXH tỉnh……………. 

Tên tôi là:……………….…………………….Giới tính:……………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………….…………………………………………

Nguyên quán:……………...…………………………………………………….

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú):……………...……………………………..

………………...……...………………………………………………………….

Giấy chứng minh thư số:……………...…………………………………………

Nơi cấp:………………………..Ngày cấp………………...…………………….

Số sổ BHXH:……………...……………………………………………………..

Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện):……………..……………

Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH

(đối với người tham gia BHXH tự nguyện):…………………………………….

…..………….……………………………………………………………………

Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời:……………...…………………….

………………..………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên,

đề nghị cơ quan BHXH xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

      …….., ngày…….tháng…….năm…….

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.904

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Biểu mẫu nhân sự

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.975
Xem thêm Việc làm - Nhân sự