Đơn xin cấp phép hoạt động mạng xã hội trực tuyến

Giới thiệu

Mẫu Đơn xin cấp phép hoạt động mạng xã hội trực tuyến

TÊN CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, DN

Số:…/…

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

                             ….., ngày…tháng…năm……

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP
DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN 

Kính gửi: ……………………………………………

1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ……………………………………..  

2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:

3. Mục đích cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

4. Các loại hình dịch vụ mạng xã hội trực tuyến: (dịch vụ tạo blog, diễn đàn, trò chuyện trực tuyến….)

5. Đối tượng phục vụ:……………………………………………………………………….

6. Biện pháp quản lý:…………………………………………………………………………

7. Tên miền:  ………………………………………………………………………………….

8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet:………………………………………………………

9. Số thành viên tham gia quản lý dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:……………………………

11. Người chịu trách nhiệm chính trang web cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:

Chức danh:………………………………………….

12. Trụ sở:……………………………………………

Điện thoại: …………….  Fax:………………………

Email:………………………………………………..

Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, Thông tư 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về trang thông tin điện tử các nhân và quy định về quản lý thông tin trên Internet và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:
- Bộ TTTT;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
-  Sở TTTT tỉnh, TP|;
- Lưu VT.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Mẫu thu nhập từ kinh doanh Mẫu thu nhập từ kinh doanh Mẫu văn bản

Mẫu thu nhập từ kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94

Đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên Đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên Mẫu đơn đăng ký

Đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.363

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Mẫu đơn

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.269

Mẫu đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản Mẫu đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản Mẫu đơn

Mẫu đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Mẫu đơn

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.736

Hợp đồng hợp tác kinh doanh Hợp đồng hợp tác kinh doanh Biểu mẫu doanh nghiệp

Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.770

Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam

Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh