Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH tại đây

Quyết định 517/2013/QĐ-LĐTBXH Quyết định 517/2013/QĐ-LĐTBXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm

Quyết định 517/2013/QĐ-LĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

Thông tư số 08/2011/TT-BNV Thông tư số 08/2011/TT-BNV Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức

Thông tư số 08/2011/TT-BNV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 175

Quyết định 870/QĐ-KTNN Quyết định 870/QĐ-KTNN Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Quyết định 870/QĐ-KTNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP Nghị định số 18/2010/NĐ-CP Về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97

Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện

Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32
Xem thêm Lao động - Tiền lương