Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký dùng cho đơn vị khi muốn thay đổi thủ tục thay đổi mẫu dấu, chữ ký.

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ                                      

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:...................................................................................................

Tên đơn vị (đã đăng ký mở và sử dụng TK tại KBNN): ..........................................................

Đề nghị được tiếp tục giao dịch với KBNN theo các thông tin sau:

Tên đơn vị:

Quyết định thành lập số: ......................... Mã ĐVQHNS:........................................................

Do cơ quan: ......................................................................... Cấp ngày:.................................

Địa chỉ: ................................................................................ Điện thoại:.................................

Họ và tên Chủ tài khoản: ........................................................................................................

Quyết định bổ nhiệm: Số...............ngày.........tháng.........năm ................................................

CMND số: ................. Ngày...... tháng..... năm....... Nơi cấp:...................................................

Tên cơ quan cấp trên: .............................................................................................................

Yêu cầu mở tài khoản: ............................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ...........................................................................................................

Để giao dịch về: .......................................................................................................................

Mẫu chữ ký:

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký

Mẫu dấu:    (1)                            (2)

                                                                                      ............, ngày...... .tháng....... năm ........

Chủ tài khoản                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Mã tài khoản kế toán:........................................... Tên tài khoản kế toán:..............................

Mã cấp NS:......................................................... Mã ĐVQHNS:.............................................

…………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………...........

Ngày bắt đầu hoạt động:.........................................................................................................

Có giá trị đến ngày:..................................................................................................................

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

                                                                                                                    Duyệt y

                                                                                                 ............, ngày....... tháng...... .năm ........

                     Kế toán trưởng                                                                       Giám đốc

                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

                                                                        PHẦN BỔ SUNG

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản (bổ nhiệm lại): Số Quyết định:.................., ngày.....tháng....năm........

- .........................................................................................................................................................

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ Hợp đồng thỏa thuận vay nợ

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.781

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng

Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Mẫu thẻ thành viên Mẫu thẻ thành viên Dành cho lĩnh vực Ngân hàng

Mẫu thẻ thành viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng

Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

Mẫu số TTLNH-11: Tổng hợp các giao dịch thành viên Mẫu số TTLNH-11: Tổng hợp các giao dịch thành viên Biểu mẫu ngân hàng

Mẫu số TTLNH-11: Tổng hợp các giao dịch thành viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09
Xem thêm Tín dụng - Ngân hàng