Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 164
 • Ngày xuất bản: 23/10/2012
 • Ngày cập nhật: 30/10/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Số: /HĐTK

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày tháng năm (nếu có).

Hôm nay ngày tháng năm tại địa điểm chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp:.................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................

Điện thoại:................. Telex............: Fax:..................

Tài khoản số: ...............Mở tại ngân hàng:....................

Đại diện bởi: .................................Chức vụ:......................

(Giấy ủy quyền số:.................................. (nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày tháng năm Do chức vụ ký.).......................

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp:.................

Địa chỉ trụ sở chính:.....................

Điện thoại: .................Telex:................ Fax:

Tài khoản số:................. Mở tại ngân hàng:.................

Đại diện bởi: .................Chức vụ:........................

(Giấy ủy quyền số: ........................................(nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày tháng năm Do chức vụ ký.)............................

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình (nêu tên) với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng

1. Bên A giao cho Bên B thầu thiết kế toàn bộ công trình theo đúng quy hoạch, kế hoạch, số liệu khảo sát và nội dung của bản LCKTKT đã được thẩm tra xét duyệt.

2. Bên B phải cử các cán bộ kỹ thuật đủ các tiêu chuẩn về bằng cấp, kinh nghiệm cần thiết vào việc thiết kế đồ án xây dựng.

3. Bên B thiết kế đồ án xây dựng phải tuân thủ các qui trình, qui phạm của Nhà nước qui định và phải được Bên A thẩm tra, xem xét chấp thuận. Các tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của Bên A và đảm bảo các chế độ thể lệ của Nhà nước qui định mới được đưa ra tổ chức thi công.

Điều 2: Thời hạn thiết kế

Thời hạn thiết kế toàn bộ công trình tổng cộng là tháng tính từ ngày đến ngày

Định lịch giao bản thiết kế từng phần như sau:

1. Thiết kế tổng quát (tạo dáng) trong tháng. Bên B giao cho Bên A vào ngày tháng năm

2. Thiết kế phần nền móng trong tháng.

Bên A giao cho Bên B vào ngày..................

>> Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu số 03/NĐAT: Thông báo nộp thuế nhà đất Mẫu số 03/NĐAT: Thông báo nộp thuế nhà đất Mẫu khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai

Mẫu số 03/NĐAT: Thông báo nộp thuế nhà đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Giấy đăng ký mua tài sản (nhà, đất …) Giấy đăng ký mua tài sản (nhà, đất …)

Giấy đăng ký mua tài sản (nhà, đất …)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Biên bản vi phạm về xây dựng Biên bản vi phạm về xây dựng

Biên bản vi phạm về xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 447

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 213

Giấy đặt cọc mua bán nhà Giấy đặt cọc mua bán nhà

Giấy đặt cọc mua bán nhà
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.479

Biểu mẫu Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất Biểu mẫu Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất

Biểu mẫu Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất