Luật Hóa chất số 06/2007/QH12

Giới thiệu

 QUỐC HỘI
_________


Số: 06/2007/QH12

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

 LUẬT
HÓA CHẤT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật hóa chất.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng pháp luật

1. Hoạt động hóa chất phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hoạt động liên quan đến chất phóng xạ, chất thải phóng xạ tuân theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, năng lượng nguyên tử.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Quyết định số 1479/QĐ-TTG Quyết định số 1479/QĐ-TTG Về phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020

Quyết định số 1479/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 143

Quyết định số 137/2008/QĐ-TTG Quyết định số 137/2008/QĐ-TTG Về phê duyệt đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Quyết định số 137/2008/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP Nghị định số 102/2008/NĐ-CP Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 220

Quyết định số 45/2008/QĐ-BNN Quyết định số 45/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Quyết định số 45/2008/QĐ-BNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Quyết định số 35/2008/QĐ-TTG Quyết định số 35/2008/QĐ-TTG Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Quyết định số 35/2008/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Quyết định số 187/2007/QĐ-TTG Quyết định số 187/2007/QĐ-TTG Về đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020

Quyết định số 187/2007/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119

Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN Về mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010

Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND Về ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Nghị định số 101/2007/NĐ-CP Nghị định số 101/2007/NĐ-CP Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển

Nghị định số 101/2007/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23
Xem thêm Tài nguyên - Môi trường