Mẫu bảng cam kết thực tập

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 40 KB
 • Lượt tải: 462
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------- 

BẢNG CAM KẾT THỰC TÂP

Kính gửi : ……………………………………………………………………….................... ...................................

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:................................................................................

CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp.....................cấp ngày.......................................................

Thường trú tại:...........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................................

Thời gian thực tập tại công ty......................................................................................................................

Tôi xin cam kết tuân thủ mọi quy định của công ty, tuân theo đúng theo chương trình thực tập đã được duyệt và bảo vệ mọi bí mật của công ty mà tôi được tiếp cận.

Nếu tôi thực hiện sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng như các quy định của công ty và quy định của pháp luật.

                                                                                               ........., ngày.......tháng ......năm.........

                                                                                                                  Người làm đơn

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.964

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Biểu mẫu nhân sự

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.003
Xem thêm Việc làm - Nhân sự