Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Biểu mẫu kinh doanh

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 47 KB
 • Lượt tải: 385
 • Ngày xuất bản: 12/10/2013
 • Ngày cập nhật: 12/10/2013

Giới thiệu

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị báo cáo:................

Địa chỉ:.............................

Mẫu số B02 – DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/của Bộ trưởng BTC) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

            Năm………

                                                                                                               Đơn vị tính:............

 

CHỈ TIÊU

số

 

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

VI.25

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)

10

 

 

 

4. Giá vốn hàng bán

11

VI.27

 

 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)

20

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

VI.26

 

 

7. Chi phí tài chính

22

VI.28

 

 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

 

8. Chi phí bán hàng

24

 

 

 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

 

 

 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}

30

 

 

 

11. Thu nhập khác

31

 

 

 

12. Chi phí khác

32

 

 

 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

 

 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

      (50 = 30 + 40)

50

 

 

 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51

52

VI.30

VI.30

 

 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

      (60 = 50 – 51 - 52)

60

 

 

 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

70

 

 

 


                                                                                                              ......, ngày ... tháng ... năm ...
              

             Người lập biểu                              Kế toán trưởng                                Giám đốc

              ( Ký, họ tên)                                    ( Ký, họ tên)                          ( Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Biên bản định giá tài sản Biên bản định giá tài sản

 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.468

Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp

Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103

Mẫu đánh giá nhà cung cấp - Tiếng Anh Mẫu đánh giá nhà cung cấp - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu đánh giá nhà cung cấp - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Mẫu Phiếu an toàn hóa chất Mẫu Phiếu an toàn hóa chất

Mẫu Phiếu an toàn hóa chất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 286

Mẫu kiểm tra công tác đấu thầu Mẫu kiểm tra công tác đấu thầu

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Mẫu ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ Mẫu ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh