Mẫu D01b-TS Biểu mẫu về BHXH

Giới thiệu

Đơn vị:..........
Số:...................
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

Mẫu số: D01b-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXHNgày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

 

................, ngày ..... tháng ..... năm ...........

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.......................................

- Tên đơn vị:..................................................................................................

- Mã số quản lý:.............................................................................................

- Địa chỉ:........................................................................................................

Nội dung:

......................................................................................................................................................

Lý do:

.....................................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

......................................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

                       Thủ trưởng đơn vị

                                                                                     (ký, đóng dâu và ghi rõ họ tên)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 100
Xem thêm Việc làm - Nhân sự