Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Giới thiệu

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----***----
MẪU ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN

( tên công ty)

Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày / /2000.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

 CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty

1.1 Công ty thuộc hình thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.2 Tên Công ty:

Tên giao dịch đối ngoại ( nếu có):……………Join Stock Company

Tên giao dịch viết tắt ( nếu có):……….JSC.

1.3 Trụ sở Công ty: ( ghi rõ số nhà, phố phường, quận huyện, Tp Hà Nội)

Điện thoại Fax:

1.4. Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện ( nếu có)

Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chuyển trụ sở, lập hay huỷ bỏ chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Giấy phép kinh doanh Karaoke Giấy phép kinh doanh Karaoke

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 207

Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển

Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Mẫu ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ Mẫu ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105

Mẫu khách hàng hoàn trả hàng - Tiếng Anh Mẫu khách hàng hoàn trả hàng - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng bằng Tiếng Anh

Mẫu khách hàng hoàn trả hàng - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh