Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy Biểu mẫu GD-ĐT

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 33 KB
 • Lượt tải: 601
 • Ngày xuất bản: 10/08/2013
 • Ngày cập nhật: 10/08/2013

Giới thiệu

Mẫu giấy xin phép nghỉ dạy

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

……….., ngày ……..tháng …năm……

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY

                                                              Kính gửi:   - Ban Giám hiệu;

                                                                                - Ban Thanh tra Giáo dục 

Tôi tên là: .........................................................................................................

CBGD Khoa:....................................................................................................

Xin được phép nghỉ dạy môn:...........................................................................

Lớp:........... Tiết:................... Ngày................. Phòng ..................................

Lý do:...............................................................................................................

Người dạy thay:................................................................................................

Giấy này thực hiện lúc ..... giờ, ngày ................................................................

CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

Giấy mời tham gia giảng dạy Giấy mời tham gia giảng dạy

Giấy mời tham gia giảng dạy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 174

Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề

Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo