Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Giới thiệu

Tên đơn vị: ..........................
Số: .......................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Tp ................, ngày........ tháng...... năm 200......

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN
(Ban hành kèm theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chúng tôi, một bên là Ông, Bà: ............Quốc tịch:.........

Chức vụ: ...................

Đại diện cho:.................

Địa chỉ:.................... Điện thoại:........................ 

Và một bên là Ông, Bà:.................... Quốc tịch:..............

Sinh ngày:........... tháng......... năm........... , tại:..................

Nghề nghiệp:...............

Địa chỉ thường trú tại:................... 

Số CMND:.............. cấp........... ngày.......... tháng...... năm........... tại.........

Số sổ lao động (nếu có):........... cấp......... ngày.......... tháng....... năm........ tại..........

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều I: Thời hạn và công việc hợp đồng

Ông/Bà làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viên

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Thử việc từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Địa điểm làm việc (tại đơn vị): 

Chức danh chuyên môn (vị trí công tác):

Chức vụ (nếu có):

Công việc phải làm: 

Điều II : Chế độ làm việc

Thời gian làm việc:............

Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào mục đích công việc.

Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.730

Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.639

Mẫu hợp đồng thuê khoán Mẫu hợp đồng thuê khoán

Mẫu hợp đồng thuê khoán
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.600

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.680

Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.240

Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 484
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý