Mẫu số C70a-HD Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Giới thiệu

Mẫu số C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Tên cơ quan (đơn vị):…………………..                                                                      Mẫu số: C70a- HD
Mã đơn vị:…………………………….....

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG  ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP NGHỈ DSPHSK 
SAU ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT DO TNLĐ- BNN

Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………
Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………..…………
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….……

                                                                                                                                     Số:……….

STT Họ và tên Số sổ BHXH Mức độ suy giảm khả năng lao động do TNLĐ- BNN Số đơn vị đề nghị Chi chú
Số ngày nghỉ trong kỳ Số tiền trợ cấp
Nghỉ tại gia đình Nghỉ tập trung
A B C D 1 2 3 E
               
               
               
               
               
               
               
               
  Cộng            

Ghi chú: Trường hợp nghỉ tập trung phải ghi rõ địa chỉ cơ sở nghỉ và thời gian nghỉ từ ngày .....đến ngày.....

                                                                                                              Ngày……tháng…..năm……

   Người lập               Công đoàn cơ sở               Kế toán trưởng                 Thủ trưởng đơn vị

 (Ký, họ tên)                   (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                         (Ký, đóng dấu)

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 100
Xem thêm Việc làm - Nhân sự