Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Biểu mẫu GD-ĐT

Giới thiệu

TRƯỜNG ...........
Phòng CT HSSV
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

PHIẾU TỰ  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Học kỳ ........ năm học 200… - 200….  

Họ và tên sinh viên:........................................................Số hiệu SV:...............................

Lớp:..............................................................Khoá:............. Khoa/Viện:...............................................

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Tự đánh giá

Lớp đánh giá

GVCN

đánh giá

Ghi chú

I. Về ý thức và kết quả học tập

 

 

 

 

 

- Có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, tinh thần tự học, tự rèn luyện tốt

10

 

 

 

 

- Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra giữa kỳ (phạm quy thi trừ 4 điểm/1 lần)

12

 

 

 

 

- Đạt giải Olympic hoặc NCKH trường (nhất: 8; nhì: 7; Ba: 6; KK: 5; tham gia: 3)

8

 

 

 

 

Tổng mục I

 

30

 

 

 

 

II. Về ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường

 

 

 

 

 

- Không vi phạm Quy chế nội trú, ngoại trú, Có lối sống lành mạnh, đoàn kết.

5

 

 

 

 

- Tham gia lao động nghĩa vụ đầy đủ, có hiệu quả (vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)

10

 

 

 

 

- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi họp lớp, học tập, trao đổi về nội quy, quy chế của trường (vắng 1 buổi trừ 5 điểm)

10

 

 

 

 

Tổng mục II

25

 

 

 

 

III. Về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống TNXH

 

 

 

 

 

- Tham gia đầy đủ các buổi học Tuần Sinh hoạt công dân đầu khoá, đầu năm học đầy đủ (vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)

10

 

 

 

 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Trường, lớp, Đoàn, Hội tổ chức (vắng 1 lần không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)

10

 

 

 

 

Tổng mục III

 

20

 

 

 

 

IV. Về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng

 

 

 

 

 

- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật; Tích cực tham gia phong trào tự quản ở trường, ở nơi cư trú; Có quan hệ quần chúng tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, quan hệ đúng mức với bạn bè, nhân dân nơi cư trú

5

 

 

 

 

- Báo cáo đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú đúng và kịp thời khi có thay đổi

5

 

 

 

 

- Có hành động dũng cảm cứu người hoặc tận tình giúp đỡ bạn trong học tập, trong sinh hoạt và cuộc sống

5

 

 

 

 

Tổng mục IV

15

 

 

 

 

V. Về công tác phụ trách đoàn thể, xã hội và các tổ chức khác trong trường

 

 

 

 

 

- Có tham gia tích cực cho phong trào Lớp, Đoàn, Hội

4

 

 

 

 

- Cán bộ lớp, Đoàn, Hội: (Xuất sắc: 3; Tốt: 2; Khá: 1)

3

 

 

 

 

- Là thành viên tích cực của các Câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao của lớp, Khoa/Viện, Trường

3

 

 

 

 

Tổng mục V

10

 

 

 

 

Tổng toàn bộ

100

 

 

 

 

 

Chữ ký của sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

     ........, ngày.........tháng.......năm 20..

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/ CỐ VẤN HỌC TẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Báo cáo thống kê tình hình đội ngũ CBQL Báo cáo thống kê tình hình đội ngũ CBQL

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập Biểu mẫu hành chính

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.177

Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 530

Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học) Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 387

Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 948
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo