Thủ tục báo cháy, hỏng, mất hóa đơn

Giới thiệu

Thủ tục báo cháy, hỏng, mất hóa đơn

Tên thủ tục

Thủ tục báo cháy, hỏng, mất hóa đơn

Lĩnh vực

Chính sách Thuế

Trình tự thực hiện

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Chi cục Thuế.

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn theo Mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.

- Hồ sơ  làm mất, cháy, hỏng liên 2 hoá đơn bản gốc đã lập cần bổ sung thêm: Biên bản ghi nhận sự việc.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.

Lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

- Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hướng dẫn

 Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn 

(Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư
 số 153/2010/TT-BTC  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)                             

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     -----------------------------

    Mẫu số: BC21/AC
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

                                                                                                 ........., ngày.........tháng.........năm 20......

   BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:................................................

Mã số thuế:...............................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Hồi........giờ........ngày........tháng........năm........, (tổ chức, cá nhân)  phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

đến số

Số lượng

Liên

hóa đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

AA/11T

 

 

 

 

Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: .......................................................................................

………………………………………………………………………………………….......................

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:
- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 380

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 204

Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu văn bản kê khai thuế

Mẫu bảng kê nộp thuế
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.952

Mẫu bảng kê biên lai thu Mẫu bảng kê biên lai thu Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê biên lai thu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 792

Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với bản quyền, nhượng quyền thương mại
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 247

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu đơn

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 563

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Theo Thông tư số 175

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.446
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán