Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 10/KK-TNCN Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 63 KB
 • Lượt tải: 236
 • Ngày xuất bản: 28/02/2011
 • Ngày cập nhật: 24/07/2013

Giới thiệu

Mẫu số 10/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như sau:

Mẫu số: 10/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ……….…

[02] Lần đầu:                [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế: …………………..……………………………...........................

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: …………………………………….......................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................................

[09] Điện thoại: ……………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: ...........................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …..………………………....................................................

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ........................................................

[17] Điện thoại: ........................ [18] Fax: ....................... [19] Email: ...................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ..................................... Ngày: .................................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Số tiền
1 Doanh thu dự kiến phát sinh trong kỳ [21]  
2 Tỷ lệ thu nhập chịu thuế (%) [22]  
3 Thu nhập chịu thuế dự kiến của kỳ [23]  
4 Giảm trừ gia cảnh [24]  
- Cho bản thân cá nhân [25]  
- Cho người phụ thuộc [26]  
5 Thu nhập tính thuế dự kiến trong kỳ [27]  
6 Thuế thu nhập cá nhân dự kiến phải nộp trong kỳ [28]  

CHI TIẾT GIẢM TRỪ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

STT Họ và tên
Ngày sinh Số CMND/Hộ chiếu
Quan hệ với người nộp thuế
Số tháng được tính giảm trừ trong năm
Thu nhập được giảm trừ
[29]
[30]     [33] [34] [35]
1            
2            
3            
...

Tổng cộng [36] [37

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Mẫu báo cáo mất hóa đơn Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Mẫu báo cáo mất hóa đơn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.012

Mẫu số 03-BH: Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu Mẫu số 03-BH: Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu Mẫu chứng từ kế toán bán hàng

Mẫu số 03-BH: Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai trực tiếp với cơ quan thuế

Mẫu số 07/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

Mẫu số 05-LĐTL: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu số 05-LĐTL: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Mẫu chứng từ lao động tiền lương

Mẫu số 05-LĐTL: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 781

Mẫu Báo cáo tài chính cho Hợp tác xã Mẫu Báo cáo tài chính cho Hợp tác xã

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 416

Mẫu số S02b-DNN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Mẫu số S02b-DNN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S02b-DNN: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 879

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán