Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ Biểu mẫu nhà đất

Giới thiệu

Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính là mẫu giấy tờ áp dụng trong việc báo cáo thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính.

Mẫu số 05/TTĐĐ

Đơn vị báo cáo:
.........................................

TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH (1)

Khu vực(1) .............................................................................

(Tính đến ngày ...... tháng ..... năm ...........)

Số TT
Loại bản đồ, sơ đồ, trích đo
Kết quả lập bản đồ, sơ đồ, trích đo địa chính

Kết quả lập sổ mục kê đất đai Kết quả lập sổ địa chính Số xã, phường, thị trấn lập sổ theo dõi biến động
Số xã, phường, thị trấn Diện tích 
(ha)
Diện tích đo theo các tỷ lệ Số xã, phường,thị trấn lập sổ Số quyển gốc đã lập Số xã, phường,thị trấn lập sổ
Số quyển gốc đã lập
1/500
1/1000 1/200 1/5000
1/10000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Bản đồ địa chính                        
2 Bản đồ giải thửa cũ                        
3 Bản đồ khác                        
4 Sơ đồ                        
5 Trích đo địa chính                        
 
Tổng cộng                        

Ngày .... tháng .... năm ....

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Thống kê kết quả lập hồ sơ địa chính theo quy định tại Thông tư số 04/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004.

(2) Thống kê riêng cho từng khu vực đô thị và nông thôn. 

Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý

Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.395

Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Biểu mẫu hành chính

Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.147

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Mẫu đơn

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất Mẫu đơn

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 889

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 492

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất