Hero Fighter Hero Fighter 0.7

Hero Fighter
 • Phát hành: Marti Wong
 • Hero Fighter là một game fighter dựa trên web được viết bằng Flash. Trong tháng tám 2008 Marti Wong bắt đầu tạo Game Engine cho Hero Fighter. Mười tháng sau đó gần như được hoàn thành và có thể làm việc trên backgrounds, weapons và characters có thể...
 • windows Version: 0.7
 • Dung lượng: 46,4 MB
 • Tìm thêm: Hero Fighter 0.2.2 Hero Fighter
 • Đánh giá: 49
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.371

Hero Fighter Hero Fighter

Hero Fighter
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.144