Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm

Tải về
 • Đánh giá:
  4 5 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 779 KB
 • Lượt xem: 39.604
 • Lượt tải: 33.147
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
Giới thiệu

Bài giảng Công Nghệ Phần Mềm

Chương 1: Giới thiệu về Công Nghệ Phần Mềm
Chương 2: Phân tích yêu cầu theo phương pháp cổ điển

Chương 3: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng
Chương 4: Mô hình nghiệp vụ và thu thập yêu cầu
Chương 5: Phân tích yêu cầu hướng đối tượng
Chương 6: Cơ sở của thiết kế phần mềm và phương pháp thiết kế cổ điển
Chương 7: Thiết kế hướng đối tượng
Chương 8: Hiện thực và triển khai hệ thống
Chương 9: Kỹ thuật kiểm tra phần mềm
Chương 10: Chiến thuật kiểm tra phần mềm