Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng bài Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh lớp 4 chương trình thí điểm

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 10 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 17.940
  • Lượt tải: 10.106
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Với mong muốn đem đến cho các em có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh lớp 4 được hiệu quả, Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng bài được chúng tôi đăng tải ngay sau đây. 

Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng bài là tài liệu gồm 87 trang được biên soạn với các dạng bài tập tiếng Anh sẽ giúp các em làm quen với những dạng bài tập về ngữ pháp và bổ sung thêm từ mới của môn tiếng Anh lớp 4. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập tiếng Anh lớp 4

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

Ex1 . Complete these sentences:

Night again good tomorrow

1. Nice to see you .......................

2. ......................morning, Miss Hien.

3. See you .....................

4. Good ..................

Ex2. Read and match

1. Good morning, class.

2. How are you, Mai?

3. Goodbye, Miss Hien.

4. Nice to see you again

Good night

A. Nice to see you, too.

B. Bye, Hoa. See you tomorrow.

C. Good night.

D. Good morning, Miss Hien.

E. I'm very well, thank you.

Ex 3. Put the work in order.

1. To/ see / you/ again / nice / ./  

=> ...............................................................................

2. Later / you / . / see

 => ...............................................................................

3. I / . / well / very / am 

 => ...............................................................................

4. Are / how / you / ? 

 => ...............................................................................

Ex4. Read and complete

Thanks fine afternoon hi how

Nam: Good ...................., Miss Hien.

Miss Hien: .........................., Nam. ..................are you?

Nam: I'm ........................, thank you. And you?

Miss Hien: Fine, ..........................

Ex 5. Read and circle the correct answer.

Hello, my name is Le Nam. I am from Ha Noi. I study at Nguyen DU primary School. It is a big school in Ha Noi. I have many friends. Tony, Phong, Linda and Mai are my friends.

1. Is Le Nam a primary pupil ?

2. Is his school in Ha Noi?

3. Is his school small?

4. Is Linda his friend?

A. Yes, he is B. No, he isn't

A.Yes, it is B. No, it isn't

A. Yes, it is B. No, it isn't

A. Yes, he is B. No, he isn'

Unit 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

EX1: COMPLETE THE SENTENCES:

1. N__c__ t__ se__ __o__ a__a__n .

2. __oo__ m__ __ni__ __ .

3. G__ __ __ e__e__i__g .

4. G__ __ d a__t__r__oo__

5. G__ o__ n__ __ht

EX2: REORDER THESE WORDS TO MAKE A COMPLETE SENTENCE:

1. to/ you/ see/ nice/ again

__________________________

2. morning/ good/ teacher

__________________________

3. you/tomorrow/see

__________________________

4. later/ see/ you

__________________________

5. am/ Vietnam/ I/ from

__________________________

6. mai/are/you/how/?

__________________________

7. to/too/nice/you/see

__________________________

8. am/well/I/very

__________________________

EX3: TRANSLATE INTO VIETNAMESE

Hi, my name is Ming. I am from Hue. I study at Quang Trung Primary School. It is big and new. I have many friends. Quan, Phong, Hoa, Lan are my friends.

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

EX4: COMPLETE THESE SENTENCES:

1. ____________ morning, Hoa.
2. How _______ you, Mai?
3. ___ am ___________ well.
4. _______ to see _______again.
5. ___________ _____________ tomorrow.
6. See ____________ later.

EX5: TRANSLATE INTO ENGLISH

1. Rất vui được gặp lại bạn
________________________

2. Tớ là học sinh mới
________________________

3. Bạn thế nào?
________________________

4. Mình rất tốt, cảm ơn.
________________________

5. Gặp bạn sau nha
________________________

6. Gặp bạn vào ngày mai
________________________

7. Chào buổi sáng cô Hiền. 
________________________

8. Chúc ngủ ngon.
________________________

9. Chào buổi chiều cả lớp.
________________________

EX6: Complete these sentences:

1. They go to school in the _____________
2. Good_________. See you ___________
3. Nice to meet _________, __________

EX 7: Choose the correct answer:

1. I watch a moon in the ____________
A. Morning    B. evening

2. My mother goes to market in the __________
A. Morning    B. evening

3. Nice to meet __________
A. You       B. your

4. The _________ is very hot in the summer
A. Sun      B. moon

EX8: and match:

1. Hello, I’m Linda 
2. Good morning class 
3. Good night dad 
4. Hi Quan. How are you? 
5. Goodbye mum 
A. Good night daughter
B. Hi Linda. My name is Nam
C. Bye son
D. Good morning teacher
E. Hi Lan. Fine, thanks

EX9: Read and circle:

Today I go school from 7:30 to 11:30 in the morning. My classroom is very big. My friends are lovely. We usually say “Hello” every morning. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. She is a beautiful woman. When our lessons finish, she says “Goodbye, class”.

1. I go to school ____________ in the morning
A. From 6.30 to 10.30      B. from 7.30 to 11.30

2. My classroom is very ____________
A. Big     B. small

3. When my teacher comes into the classroom, everybody stands up and say “_______________”
A. Good morning teacher      B. hello teacher

4. My teacher is _______
A. a lovely woman      B. a beautiful woman

5. When our lessons finish, our teacher says “______________”
A. Goodbye class       B. good night mum

EX 10: Complete the dialogue:

1. Mai: Hello, my __________ is Mai
Lan: ___________, Mai. I’m ___________. How _______you?
Mai: I ________ fine, thanks. And _________?
Lan: ____________, thanks

2. Mai: Good afternoon, Miss Trang
Miss Trang: _____________Mai, _________________________?
Mai: I’m fine, thank you. How ________________?
Miss Trang: ______________, thanks. Goodbye

UNIT 2: I’M FROM JAPAN

I. Choose the odd one out

1. a) England
  b) American
  c) Japanese
  d) Vietnamese

2. a) Good morning
  b) Goodbye
  c) Good evening
  d) Good afternoon

3. a) First
  b) Second
  c) Four
  d) Ninth

4. a) January
  b) October
  c) December
  d) Thursday

5. a) Tenth
  b) Tuesday
  c) Wednesday
  d) Sunday

II. Choose the best answer.

1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.
a. Japanese
b. America
c. Vietnam
d. Malaysian

2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi. a. friend
b. from
c. friends
d. country

3. We have English __________ Mondays and Thursdays. a. in
b. on
c. from
d. to

4. I play sports with my friends ____________ the afternoon. a. in
b. to
c. at
d. on

5. She __________ from Australia. a. are
b. is
c. am
d. at

............................

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Liên kết tải về