Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng bài Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh lớp 5

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 18 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 18.752
  • Lượt tải: 9.425
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit là tài liệu vô cùng bổ ích mà Download.com.vn muốn giới thiệu đến các bạn. 

Tài liệu bao gồm các dạng bài tập của từng bài nhằm giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại hệ thống kiến thức đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài và quản lý thời gian. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các em cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit 

UNIT 1. WHAT’S YOUR ADDRESS?

I. Odd one out:

1. a. city  b. town   c. flat d. province

2. a. house   b. far    c. near    d. modern

3. a. lane    b. street    c. stream    d. avenue

4. a. orange    b. bread    c. buildings    d. noodles

5. a. how   b. village   c. where   d. who

6. a. small   b. quiet   c. noisy    d. center

7. a. like    b. jump    c. skip    d. dance

8. a. island    b. sea    c. fish   d. factory

9. a. crowded   b. countryside    c. noisy    d. modern

10. a. pretty    b. bad    c. nine    d. beautiful

II. Look and complete:

III. Choose the correct answer:

1. Ha Noi is a big ............ in the north.
A. street   B. city   C. town   D. lane

2. His.......... is 187B, Giang Vo Street.
A. class  B. road  C. town  D. address

3. There are two tall ........... in my street.
A. tower   B. towers   C. town   D. mountains

4. Linda :Who do you live ........?
Mai : I live ........... my parents .
A. in – in   B. for – for     C. with- with    D. at - at

5. Choose the odd one out (the stress) :
A. tower    B. village    C. city    D. address

6. Ha Noi and Ho Chi Minh City are two big............. in the country.
A. city   B. country     C. cities    D. countries

7. Mai : Where do you live , Trung ?
Trung : I live .......... Flat 18 ........ the second floor.............. Ha Noi Tower.
A. in - on – to       B. of - in - on
C. in - on – of       D. on - in - in

8. His flat is far .... the city centre.
A. from    B. to     C. with    D. of

9. Ha Noi is a big ............. in the north .
A. street    B. town    C. city    D. lane

10. Choose the odd one out:
A. with     B. from    C. in   D. city

IV. Complete withe the given words:

cities     city     mountain     village     Tower    floor    hometown     address

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.
2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.
3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.
4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.
5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.
6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.
7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.
8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

V. Match the words that have opposite meaning:

1. old a. tall 1.
2. small b. countryside 2.
3. far c. noisy 3.
4. short d. near 4.
5. early e. large 5.
6. city f. late 6.
7. quiet g. modern 7.

VI. Put the words in order to make sentences:

1. address / What/ Mai’s/ is?
...................................................

2. does / she/ Who/ with / live ?
...................................................

3. her/ Is/ house/ beautiful?
...................................................

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.
...................................................

5. she/ Where/ does/ live?
...................................................

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is.
...................................................

7. hometown/ like/ What/ his/ is?
...................................................

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is.
...................................................

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?
...................................................

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town.
...................................................

VII. Translate into English.

1. Địa chỉ của bạn là gì?
...................................................

2. Bạn sống cùng với ai?
...................................................

3. Quê của bạn ở đâu?
...................................................

4. Quê của bạn trông như thế nào?
...................................................

5. Bạn có sống cùng với ông bà không?
...................................................

6. Địa chỉ của anh ấy là gì?
...................................................

7. Anh ấy sống cùng với ai?
...................................................

8. Quê của anh ấy ở đâu?
...................................................

9. Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê.
...................................................

10. Làng của cô ấy nhỏ và yên bình.
...................................................

UNIT 2.
I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

Ex 1. Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc:

1. Every morning, Thu (get) ............... up at 6. She (have) ............... breakfast at 6.10. After breakfast she (brush) ............... her teeth. She (go) ............... to school at 6.30. She (have) ............... lunch at 11. 30 at school.

2. We (watch) ............... television every evening.

3. I (do) ............... my homework every afternoon.

4. Mai and Lan (play) ............... games after school.

5. Vy (listen) ............... to music every night.

Ex 2. Hãy điền từ thích hợp vào các câu sau.

1. He’s a new pupil….our class

2. …..is your address in Ha Noi?

3. Now I live…..my grandparents in Ha Noi

4. I live…Flat 16 on the second floor of Ha Noi Tower

5. I lived in …..village in the mountain

6. What’s your village……? It’s small and quiet

7. The family lives….the third floor of CM Tower.

8. His flat is far….the city centre

9. His new school is…..his house

10. Their flat is big….modern

Ex 3. Hãy chọn câu trả lời ở cột B cho phù hợp với câu hỏi ở cột A.

A   B
1. Who’s this? A. She goes to school at 6.30
2. What’s her name? B. Fine, thank you.
3. Is your house big? C. It’s Lan.
4. Is Mr. Tan an engineer or a doctor? D. Her name’s Thu.
  E.
5. How are you? F. We live on Tran Phu street.
6. Where do you live? G. She is a nurse.
7. How many students are there in your class? H. I’m in grade 6.
8. What does your mother do? I. There are 30.
9. Which grade are you in? J. He is an engineer.
10. What time does Lan go to school? J. Yes, it is.

Ex 4. Sắp xếp các câu đối thoại sau thành đoạn hội thoại hợp lý.

Sai Đúng
A. What time do you go to bed? 1.
B. What do you do after school? 2.
C. I have my lunch. 3.
D. Yes, I play volleyball. 4.
E. I do my homework and then watch TV. 5.
F. Do you play sports in the afternoon? 6.
G. What do you do in the evening? 7.
H. I go to bed at ten o’clock. 8.

Ex 5. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

1. Nam ............... soccer every day.

2. She ............... to school ............... the morning.

3. We ............... english on Monday.

4. There ............... forty students in my class.

5. Thu ............... up at five o’clock.

6. She ............... her teeth after breakfast.

7. My Mom ............... up at five o’clock.

8. I live ............... a village.

9. My class is ............... second floor.

10. Which class is he ...............?

Ex 6. Tìm và sửa lại các lỗi sai trong các câu sau.

1. What is your first class in Monday?
.......................................................

2. I goes to school on 6:45.
.......................................................

3. She have her breakfast at home.
.......................................................

4. Does you play sports?
.......................................................

5. When do we has history?
.......................................................

6. Does she wash she face?
.......................................................

7. What time she get up?
.......................................................

8. How many floors does your school has?
.......................................................

9. This is Nga school.
.......................................................

10. Is Nam’s school at the country?
.......................................................

Ex 7. Sắp xếp các từ dưới dây thành câu hoàn chỉnh.

1. is/ my/ this/ school?
.......................................................

2. thu’s / is/ small/ house.
.......................................................

3. students/ are/ there/ hundred/ nine/ school/ in/ the.
.......................................................

4. book/ is/ there/ desk/ in/ the/ a.
.......................................................

5. on/ the/ is/ classroom/ my/ second/ floor.
.......................................................

6. housework/ do/ you/ the/ do/ day/ every?
.......................................................

7. from/ i / past/ eleven/ seven/ to/ quarter/ classes/ have/ a.
.......................................................

8. o’clock/ at/ go/ i / bed/ ten.
.......................................................

9. tuesday/ have/ we/ history/ on.
.......................................................

10. friday/ on/ does/ lan/ math/ have?
.......................................................

Ex 8. Put the words in correct order:

1. usually/ gets dressed/ she/ ,/ combs/ hair/ her/ and/ school/ to/ goes/.
.......................................................

2. he/ and/ then/ always/ washes/ face/ has/ his/ breakfast/.
.......................................................

3. exercise/ usually/ they/ get/ do/ morning/ up/ early/ and/.
.......................................................

4. often/ we/ at/ stay/ and/ school/ homework/ do/ our/ afternoon/ the/in/.
.......................................................

5. cooks/ sometimes/ goes/ she/ shopping/ and/ school/ dinner/ after/.
.......................................................

Unit 2: I always get up early. How about you?

Lesson 1

Exercise 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

1/ A. early     B. my    C. usually    D. city

2/ A. always    B. play    C. have    D. face

3/ A. like     B. evening     C. dinner     D. film

Exercise 2: Chọn từ có trọng âm khác:

4/ A. after     B. morning      C. often    D. before

5/ A. homework     B. afternoon
  C. exercise       D. centre

Exercise 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu:

6/ They usually ……… early and do morning exercise.
A. gets on     B. get up
C. get on      D. gets up

7/ What ……… you do after school? – I usually do my homework.
A. do   B. are   C. does    D. x

8/ Mary often ……… TV after dinner with her parents.
A. watch   B. to watch   C. watches   D. watchs

9/ What does your mother …….. in the evening? – She ……… me with my homework.
A. do – help       B. do – helps
C. does – helps    D. does – help

10/ I sometimes go to the sports centre with my friends ……… the afternoon.
A. on   B. at    C. with    D. in

Exercise 4: Mở ngoặc các động từ sau:

11/ The children often (ride) …………. a bike in the afternoon.

12/ Her mother always (cook) ………… dinner after work.

13/ My brother sometimes (talk) ………… with friends online in the evening.

14/ Lily (like – listen) ……………………………….. to music after dinner.

15/ Tam and her friend always (go) ………. to school early.

Exercise 5: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:

16/ is/ food/ This/ we/ the/ eat/ way/ our/ 
…………………………………………

17/ do/ What/ after/ she/ does/ school/ ?
…………………………………………

18/ breakfast/ have/ I / always/ big/ a/
…………………………………………

19/ you/ school/ Who/ with/ to/ do/ go/ ?
…………………………………………

20/ likes/ Tim/ badminton/ playing/
…………………………………………

Liên kết tải về