Bản cam kết thu nhập cá nhân Mẫu số 23/CK-TNCN về khai thuế thu nhập cá nhân

Tải về
  • Đánh giá:
    3 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 89,5 KB
  • Lượt tải: 14.235
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bản cam kết thu nhập cá nhân - Mẫu số 23/CK-TNCN về khai thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số 23/CK-TNCN: Bản cam kết thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

 

BẢN CAM KẾT THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………………………...

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………………………………..........

2. Mã số thuế: 

3. Số CMND/hộ chiếu: .......................... Ngày cấp: ......................... Nơi cấp: ..................................

4. Địa chỉ cư trú: ……………………….……...…………….…………… …………………………............

5. Nơi làm việc chính (nếu có): ……...…………….…………………………………...……………………

Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm ……..… của tôi không vượt quá ………(*) ………….. triệu đồng (ghi bằng chữ ….............................................…………………………….……).

Tôi đề nghị ……………………. (tổ chức, cá nhân trả thu nhập) …………..…………… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

Ngày..……tháng……..năm……....

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Ghi chú: Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:

- Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 48.000.000 triệu đồng.

- Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:

Số tiền khai = 48.000.000 đồng + 19.200.000 đồng x Tổng số người phụ thuộc.

Ví dụ: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì:

Số tiền khai = 48.000.000 đồng + 19.200.000 đồng x 2 = 86.400.000 đồng.

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Tham khảo thêm