Bản đăng dự án đầu tư phụ lục 1-11

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 32 KB
  • Lượt xem: 05
  • Lượt tải: 01
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bản đăng dự án đầu tư phụ lục 1-11

 Phụ lục I-11
Bản đăng ký dự án đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01] Kính gửi: ...............

[02] Nhà đầu tư:.....................

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:....................

[11] 1. Tên dự án đầu tư:....................

[12] 2. Địa điểm:............... ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: .................

[13] 3. Mục tiêu, quy mô của dự án:.............

[14] 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:..................... 

[16] 5. Thời hạn hoạt động:.......................

[18] 6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:...............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Liên kết tải về