Bản kê khai thông tin đăng ký thuế

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 49 KB
  • Lượt xem: 169
  • Lượt tải: 157
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

(Của:.................................................................................................................

......................................................................................................................... ) 

STT

Các chỉ tiêu thông tin trong Tờ khai đăng ký thuế

1

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

- Số nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện:...........................................

.................................................................................................................................

- Tỉnh/Thành phố:................................... - Quận/Huyện:........................................

- Điện thoại: .................................................-  Fax:.................................................

- Email:....................................................................................................................

2

Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: ........./........./.............

3

Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: (Đánh dấu X)

          Hạch toán độc lập                                    Hạch toán phụ thuộc 

4

Năm tài chính: (ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch):              Áp dụng từ ngày: ......../....... đến ngày:  ......../......

5

Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký): .........................

6

Đăng ký xuất khẩu:                Có                            Không  

7

Tài khoản Ngân hàng/Kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

8

Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có)

- Tên đơn vị chủ quản:...............................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

- Tỉnh/Thành phố:................................ - Quận/Huyện:.............................................

- Mã số doanh nghiệp:...............................................................................................

9

Các loại thuế phải nộp: (nếu có thì đánh dấu X):

Giá trị gia tăng                     

Tiêu thụ đặc biệt                  

Thuế xuất, nhập khẩu           

Tài nguyên                          

Thu nhập doanh nghiệp        

Môn bài                              

Tiền thuê đất                       

Phí, lệ phí                           

Thu nhập cá nhân                

Khác                                  


10

Thông tin về các đơn vị có liên quan (nếu có thì đánh dấu X)

Có đơn vị thành viên            

Có văn phòng đại diện,

đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Có đơn vị trực thuộc            

Có hợp đồng với nhà thầu,

nhà thầu phụ nước ngoài     

11

Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có thì đánh dấu X):

Sáp nhập doanh nghiệp       

Hợp nhất doanh nghiệp       

Tách doanh nghiệp              

Chia doanh nghiệp               

 

 

 

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:

-         Mục lục ngân sách: Chương ............. khoản...............

-         Mã ngành nghề kinh doanh chính:.............................

-         Phương pháp tính thuế GTGT:

              Khấu trừ                                  Trực triếp trên GTGT                          Trực tiếp trên doanh số   

              Khoán                                      Không phải nộp thuế GTGT      

-         Chi tiết mã loại hình kinh tế:..........................................

-         Nơi đăng ký nộp thuế:...........................................

-         Khu vực kinh tế:

               Kinh tế nhà nước                      Kinh tế có vốn ĐTNN   

               Kinh tế tập thể                          Kinh tế cá thể             

               Kinh tế tư nhân       

                                                                           Ngày kiểm tra tờ khai: ........./......../20.........

                                                                                             Người kiểm tra

                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: Nếu là chi nhánh doanh nghiệp, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận một cửa liên thông, nơi đóng trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp phải tự kê khai mã số 13 số của chi nhánh vào dòng “Mã số doanh nghiệp” trong Đơn Đăng ký kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải kê khai vào Phụ lục 01 “Bản kê khai thông tin ĐKT” ô số 8 thông tin về đơn vị chủ quản. 

Liên kết tải về