Bản nhận xét viên chức - để xét lên lương Biểu mẫu GD-ĐT

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 37 KB
  • Lượt tải: 200
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bản nhận xét viên chức - để xét lên lương - Biểu mẫu GD-ĐT

Mẫu Bản nhận xét viên chức - để xét lên lương

TRƯỜNG ………..
ĐƠN VỊ (KHOA, TRUNG TÂM)
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------- 

……….., ngày ……tháng…….. năm……… 

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC

(Dùng để xét lên lương)

Họ và tên viên chức: ...................................................................................................................

Nhiệm vụ đang đảm trách: ........................................................................................................                           

1. Phẩm chất đạo đức      

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. Năng lực làm việc:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường lam việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

4. Quan hệ đồng nghiệp

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không)    

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

6. Kết luận

Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………………….. (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức…………………….(đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước).

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN

 

TRƯỞNG BỘ MÔN