Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân Bản tự kiểm điểm dành cho cá nhân vi phạm kỷ luật

Tải về
  • Đánh giá:
    3 14 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 345,6 KB
  • Lượt tải: 15.755
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân - Bản tự kiểm điểm dành cho cá nhân vi phạm kỷ luật

Bản tự kiểm điểm cá nhân được dùng khi bạn vi phạm các quy định, nội quy của tổ chức. Trong bản tự kiểm điểm cần  trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình để cấp trên có cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật đối với bạn.

Dưới đây là một số mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bản tự kiểm điểm cá nhân  - Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o------

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Tôi tên:..........................................................................................................................

Đơn vị:..........................................................................................................................

Chức vụ:.......................................................................................................................

Nhiệm vụ được giao:...................................................................................................

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:.......................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Xác định lỗi:............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân sai phạm:.........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Hậu quả do sai phạm xảy ra:.................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tự nhận hình thức kỷ luật:....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người viết kiểm điểm

 

Bản tự kiểm điểm cá nhân - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0--------

............, ngày ........... tháng ........ năm .......

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

                                    Kính gửi: ................................................................................

Tôi tên là : ............................................................. sinh ngày ............/................/19.........

Quê quán :............................................................................................................................

Hiện đang công tác tại: ......................................................................................................

đã làm việc từ ngày......................................tháng...........................năm..............................

Trình độ: ..............................................................................................................................

Công việc được phân công: ................................................................................................

Công việc được phân công: .................................................................................................

Mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:................, hệ số.............................., hưởng từ.........

Tôi đã phạm các sai lầm khuyết điểm sau đây: (ghi rõ từng khuyết điểm):

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

(Những khuyết điểm trên đây đã gây tác hại cho tổ, khoa... nhà trường, địa phương như hế nào ? Ghi cụ thể).

Tôi đã được phổ biến điều lệ về kỷ luật lao động của cơ quan và các quy định của Trường tôi nhận thấy:

(Sai lầm khuyết điểm của tôi và xin chịu hình thức kỷ luật ......................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

(ghi rõ một trong 4 hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức bị kỷ luật cũng cần ghi rõ).

Tôi xin hứa từ nay về sau sẽ quyết tâm sửa chữa những sai lầm khuyết điểm và không tái phạm.

  Đương sự
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Bản tự kiểm điểm cá nhân - Mẫu 3Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………….……………………………………………………………....

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………….……………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao là:…………….…………………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính
- Khiển trách bằng văn bản;
- Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
- Sa thải.

Ngày tháng năm

Người viết kiểm điểm

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.