Bảng thanh toán tiền lương và thu nhập của người lao động Mẫu 01-LĐTL theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 77,2 KB
  • Lượt xem: 137
  • Lượt tải: 37
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu 01-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương và thu nhập của người lao động là mẫu biểu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Bảng thanh toán tiền lương và thu nhập của người lao động là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương. Mời các bạn tham khảo.

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số: 01-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC

ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tháng..........năm...........

 

 

Số TT

 

 

Họ và tên

 

 

Bậc/hệ số lương

 

Lương

sản phẩm

 

Lương

thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương

 

Phụ cấp thuộc

quỹ lương

 

Phụ cấp khác

 

 

Tiền thưởng

 

 

Tổng số

 

Các khoản

phải khấu trừ vào lương

 

Số còn

được lĩnh

     

Số SP

Số tiền

Số công

Số tiền

Số công

Số tiền

BHXH

BHYT

BHTN

...

Thuế TNCN phải nộp

 

Cộng

Số tiền

Ký nhận

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

                                         
                                         
                                         
 

Cộng

                                     

Tổng số tiền (viết bằng chữ):....................................

  Ngày....tháng....năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)