Báo cáo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm

Tải về
Giới thiệu

Báo cáo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm

Tên đơn vị:.............

Địa chỉ:............

Điện thoại:.............

Fax:.....................

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------


……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN MỚI LAO ĐỘNG TRONG NĂM ……….

Kính gởi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố
(Phòng lao động – Tiền lương – Tiền công) 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Liên kết tải về