Mẫu 06 - TT: Biên lai thu tền Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Tải về
  • Đánh giá:
    5 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 252,8 KB
  • Lượt tải: 3.680
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu 06 - TT: Biên lai thu tền - Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp... đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Biểu mẫu này được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo. 

Mẫu biên lai thu tiền.

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 06 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN LAI THU TIỀN

                                                    Ngày…. tháng….. năm….

                                                                                             Quyển số:….….….….

                                                                                          Số:….….….……….

Họ và tên người nộp:................................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................

Nội dung thu:.........................................................................................................................

Số tiền thu: ….….….….….….….............................…. (Viết bằng chữ):

....................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền
(Ký, họ tên)

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.