Biểu mẫu Biên lai thu tiền Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Tải về
  • Đánh giá:
    5 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 64,2 KB
  • Lượt tải: 3.506
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Biểu mẫu Biên lai thu tiền - Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp... đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Biểu mẫu này được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
Mẫu số: 06-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số: ...................

            Số: ...................

- Họ và tên người nộp tiền: .................................................................................................

- Địa chỉ: ..............................................................................................................................

- Nội dung thu: .....................................................................................................................

- Số tiền thu: .........................................(Viết bằng chữ): .....................................................

..............................................................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.