Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2018 - 2019 4 Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 3 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 950,6 KB
  • Lượt xem: 19.074
  • Lượt tải: 6.920
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Kỳ thi học kì 2 lớp 12 đang đến rất gần, để hỗ trợ các bạn học sinh lớp 12 ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi sắp tới. Downloadcom.vn xin gửi đến các bạn Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2018 - 2019 có đáp án có đáp án và ma trận đề thi.

Tài liệu này sẽ giúp các bạn thêm phần tự tin trước kì kiểm tra và giúp cho các bạn củng cố kiến thức đã học để đạt được điểm cao hơn nhé. Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo để ôn tập và phục vụ công tác ra đề thi.

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2018 - 2019

Trang 1/3 - Mã đề thi 123
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU NĂM HỌC 2018 2019
ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 12
(Thời gian: 30 phút, không tính thời gian giao đề)
Họ tên học sinh: ----------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: ---------------
(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)
ĐỀ THI 123
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 Đ)
Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; S= 32; Li=7; Na=23; K=39; Rb=85;Cs=133;
Al=27; Cl=35,5; Fe=56; Zn=65; Ag=108; Cu=64; Be=9; Mg= 24; Ca=40; Sr= 88;
Ba=137;
Câu 1: Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây?
A. AlCl
3
B. FeCl
3
C. FeCl
2
D. MgCl
2
Câu 2: Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung
dịch kiềm?
A. Al(OH)
3
và Al
2
O
3
B. Al(NO
3
)
3
và Al(OH)
3
C. AlCl
3
và Al
2
(SO
4
)
3
D. Al
2
(SO
4
)
3
và Al
2
O
3
Câu 3: Trong các phản ứng hoá học cho dưới đây, phản ứng nào không đúng?
A. Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2
. B. Fe + CuSO
4
FeSO
4
+ Cu.
C. Fe + Cl
2
FeCl
2
. D. Fe + H
2
O FeO + H
2
(đun trên 570
o
C).
Câu 4: Quặng sắt manhetit có thành phần chính là
A. FeCO
3
. B. Fe
3
O
4
. C. Fe
2
O
3
. D. FeS
2
.
Câu 5: Khi nung nóng Fe với chất nào sau đây thì tạo ra hợp chất sắt (II)
A. S B. Dung dịch HNO
3
C. O
2
D. Cl
2
Câu 6: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO
3
đặc, nguội là
A. Fe, Al và Zn B. Fe, Al và Cr C. Fe, Zn và Cr D. Mg, Al và Cu
Câu 7: Phương pháp quan trọng để điều chế kim loại kiềm là :
A. Điện phân dung dịch muối halogenua của kim loại kiềm giữa hai cực có màng ngăn xốp.
B. Điện phân nóng chảy muối cacbonat của kim loại kiềm.
C. Điện phân dung dịch muối halogenua của kim loại kiềm giữa hai cực không có màng
ngăn xốp.
D. Điện phân nóng chảy muối halogenua của kim loại kiềm .
Câu 8: Vôi sống khi sản xuất phải được bảo quản trong bao kín. Nếu không để lâu ngày vôi sẽ
“chết”. Phản ứng nào sau đây giải thích hiện tượng vôi “chết”
A. Ca(OH)
2
+ CO
2
CaCO
3
+ H
2
O. B. CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O Ca(HCO
3
)
2
.
C. Ca(OH)
2
+ Na
2
CO
3
CaCO
3
+ 2NaOH. D. CaO + CO
2
CaCO
3
.
Trang 2/3 - Mã đề thi 123
Câu 9: Mô tả không phù hợp với nhôm là:
A. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện. B. Ở ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IVA.
C. Mức oxi hóa đặc trưng là +3. D. Cấu hình electron [Ne]3
2
3p
1
.
Câu 10: Cho một miếng Na vào dung dịch CuCl
2
từ từ đến dư hiện tượng quan sát được
A. Có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh.
B. Có kết tủa màu xanh.
C. Có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh và sau đó tan ra.
D. Có khí thoát ra.
Câu 11: Khi dẫn từ từ khí CO
2
đến dư vào dung dịch Ca(OH)
2
thấy có
A. kết tủa trắng xuất hiện. B. bọt khí và kết tủa trắng.
C. bọt khí bay ra. D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.
Câu 12: Cho đồ chuyển hoá: Fe
X
FeCl
3
Y
Fe(OH)
3
(mỗi mũi tên ng với một phản
ứng). Hai chất X, Y lần lượt là
A. HCl, NaOH. B. HCl, Al(OH)
3
. C. NaCl, Cu(OH)
2
. D. Cl
2
, NaOH.
Câu 13: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
cần 2,24 lít CO (ở đktc).
Khối lượng sắt thu được là:
A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 8,0 gam.
Câu 14: Sục khí CO
2
đến dư vào dung dịch NaAlO
2
. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa nâu đỏ. B. dung dịch vẫn trong suốt.
C. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan. D. có kết tủa keo trắng.
Câu 15: Chdùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau
đây?
A. Mg, K, Na. B. Zn, Al
2
O
3
, Al. C. Mg, Al
2
O
3
, Al. D. Fe, Al
2
O
3
, Mg.
Câu 16: Hòa tan 2,16 gam FeO trong lượng dung dịch HNO
3
loãng thu được V lít (đktc)
khi NO duy nhất. Gía trị của V là :
A. 0,224 lít B. 0,336 lít C. 0,448 lít D. 2,240 lít
Câu 17: Cho 6,2 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng hết với H
2
O thấy có 2,24 lít H
2
(đktc)
bay ra. Cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn khan thu được là
A. 9,5 g B. 9,6 g C. 9,4 g D. 9,7 g
Câu18: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8g chất
rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75ml dd NaOH 1M, khối lượng muối khan
thu được sau phản ứng:
A. 5,8g. B. 6,5g. C. 4,2g. D. 6,3g .
Câu 19: Cho 38,795 gam hỗn hợp bột nhôm nhôm clorua vào ợng vừa đủ dd NaOH thu
được dd A ( kết tủa vừa tan hết ) 6,72 lít H
2
(đkc). Thêm 250 ml dd HCl vào dd A thu được
21,84 gam kết tủa. Nồng độ dd HCl là ?
A. 2,24 hay 2,48M B. 1,12 hay 3,84M C. 1,12 hay 2,48M D. 2,24 hay 3,84M
Câu 20: Cho 21,7g hỗn hợp A gồm 2 kim loại kiềm thổ tác dụng hết với dd HCl thì thu được
6,72 lít khí (đktc). Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là bao nhiêu.
A. 32g B. 43,6g C. 43g D. 21,1g
Trang 3/3 - Mã đề thi 123
Câu 21: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn
hợp X trong dung dịch HNO
3
(dư) thoát ra 0,56 lít NO (đktc) ( là sản phẩm khử duy nhất). G
trị của m là:
A. 2,52 gam. B. 2,22 gam . C. 2,62 gam . D. 2,32 gam
Câu 22: Cho 0,04 mol bột Fe vào dd chứa 0,09 mol AgNO
3
. Khi phản ứng hoàn toàn thì chất
rắn thu được có khối lượng bằng:
A. 8,64g B. 1,12g C. 9,72g D. 4,32g
Câu 23: Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 26,7g AlCl
3
cho đến khi thu
được 11,7g kết tủa thì dừng lại. Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là bao nhiêu lít?
A. 0,45. B. 0,65. C. 0,24 hoặc 0,45. D. 0,45 hoặc 0,65.
Câu 24: Cho mg hỗn hợp bột Al Fe tác dụng với dung dịch NaOH thấy thoát ra 6,72 lít
khí (đktc). Nếu cho m (gam) hỗn hợp đó tác dụng với dd HCl thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc).
Khối lượng của Al và Fe là:
A. 5,4g và 5,6g. B. 5,4g và 8,4g. C. 10,8g, 5,6g. D. 5,4g và 2,8g.
----------- HẾT ----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN RA ĐỀ
NGÔ AN NINH