Bộ đề thi vào lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Có đáp án) Đề thi tuyển sinh vào lớp 6

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 13 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 17.294
  • Lượt tải: 7.005
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Download.com.vn xin gửi đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bộ đề thi vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2019 - 2020. Đây là tài liệu để các bạn học sinh tham khảo và ôn tập chuẩn bị cho bài thi đầu vào lớp 6

Đề khảo sát vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa bao gồm nhiều lĩnh vực kiến thức như: Toán, Lịch sử, Địa lý, Văn hóa. Các câu hỏi được biên soạn theo hướng kiểm tra năng lực và khả năng vận dụng kiến thức đã học ở bậc tiểu học vào việc giải quyết các tình huống của cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Trang 1/4 i 368
BÀI KHẢO SÁT SỐ 1 (Ngày 12/6/2019)
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Hướng dẫn trả lời cho mỗi câu:
T câu 1 câu 20: Dùng bút chì tô đen ô chọn lựa trong Bảng trả lời, ví dụ chọn đáp án , tô đen
đáp án này. Nếu muốn đổi chọn đáp án khác, dùng gôm để tẩy sạch đáp án và tô đen đáp án mới. (mỗi
câu trả lời đúng 2 điểm)
Tcâu 21 câu 24: Thí sinh ghi câu trả lời vào bảng trả lời (mỗi câu trả lời đúng 3 điểm)
Không trả lời bằng cách khoanh tròn ở đầu các câu đáp án trong phần đề ới bảng trả li.
Chỉ chấm điểm cho phần bài làm trong bảng trả lời.
BẢNG TRẢ LỜI
Câu
Chọn lựa
Câu
Chọn lựa
Câu
Tr lời
1
11
21
2
12
3
13
22
4
14
5
15
6
16
23
7
17
8
18
24
9
19
10
20
BÀI KHẢO SÁT (gồm 24 câu)
Question 1. Look at this sequence of numbers. Choose the correct answer for the ? .
A. 9 B. 8 C. 7 D. 6
Question 2. Choose the option which is different, in some way, from the others.
A. SDGF” B. “TPLK” C. “VPNM” D. “AOEI”
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: …………………..…… KỲ KHẢO SÁT TUYỂN SINH SỐ CỦA MỖI BÀI
…………………………………………………… LỚP 6 THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA từ 1 đến 30
NGÀY SINH: …………………………………… NĂM HỌC 2019 - 2020 do Giám thị ghi
NƠI SINH: ………………………………………. Hội đồng khảo sát: ………………
HỌC SINH TRƯỜNG: ………………………….. Phòng số: ………………….…….
SỐ BÁO DANH Họ, tên và chữ S PHÁCH
BÀI KHẢO SÁT: SỐ 1 do học sinh ghi Giám thị số 1 Giám thị số 2 do Chủ tịch
Hội đồng chấm ghi
LỜI DẶN HỌC SINH Họ, tên và chữ ký SỐ PHÁCH
1. Ghi đầy đủ các mục ở trên bằng một loại bút, mực; Giám khảo số 1 Giám khảo số 2 do Chủ tịch
làm bài bằng cách thực hiện (theo hướng dẫn) Hội đồng chấm ghi
các chọn lựa và trlời trong Bảng trả lời ở trang này.
2. Không dùng bất cứ ký hiệu nào để đánh dấu bài.
LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO Điểm bài khảo sát SỐ CỦA MỖI BÀI
Bằng số Bằng chữ từ 1 đến 30
do Giám thị ghi
MÃ BÀI 368
Trang 2/4 i 368
A
B
C
D
Question 3. Cát Hồng hill, Mũi Né fishing village, Phú Quý island, Dc Thanh school. Which province do
all those places belong to?
A. Ninh Thuận province B. Bình Thuận province C. Khánh Hòa province D. Phú Yên province
Question 4. The figure on the right consists of 35 cubes. People paint the outer part of
the figure and then split it into cubes. How many cubes are painted on 3 sides?
A. 1 cube B. 4 cubes C. 8 cubes D. 16 cubes
Question 5. Which of the following consists of synonyms with “nation”?
A. Giang sơn, non sông, sơn hà, nhân dân B. Giang sơn, sơn hà, tổ quốc, xã tắc
C. Tổ quốc, núi sông, xã tắc, nhân dân D. Tổ quốc, thiên hạ, đất tổ, núi sông
Question 6. Read the following story.
Pencil: I’m sorry.
Eraser: Why? You didn’t do anything wrong.
Pencil: I’m sorry that you get hurt because of me. Whenever I make a mistake, you’re always there to
erase it. But as you make my mistakes vanish, you lose a part of yourself. You get smaller and smaller
each time.
Eraser: That’s true. But I don’t really mind. You see, I was created to do this. I was made to help you
whenever you make a mistake. Even though one day, I know I’ll be gone and you’ll replace me with a new
one; I’m actually happy with my job. So please, stop worrying. I hate seeing you sad. (extracted from
internet)
What is the meaning of the story?
A. The pencil feels annoyed about his work being erased by the eraser.
B. The eraser feels delighted to fulfil his responsibilities.
C. The eraser hates to see the pencil feel sad, so he carries out his duties.
D. The pencil feels fed up when he needs a new eraser all the time.
Question 7. This lady is the first female General of the Vietnamese People's Army. Her name is associated
with Bến Tre’s Đồng Khi movement. Who is she?
A. Nguyn Th Bình B. Nguyn Th Định C. Lê Th Hng Gm D. Nguyn Th Minh Khai
Question 8. "Once upon a time, a man and his wife have the good fortune to have a goose which lays one
golden egg every day. Lucky though they are, they soon begin to think they are not getting rich fast
enough. They imagine that if the goose is able to lay golden eggs, its insides must be made of gold. And
they think that if they can get all that precious metal at once, they will get extremely rich very soon.
Therefore, the man and his wife decide to kill the goose.
However, upon cutting the goose open, they are shocked to find that its insides are exactly like
those of any other geese!"
Which of the following proverbs best expresses the message of the story?
A. Không nên bỏ tất c số trứng vào trong cùng một rổ B. Trứng mà đòi khôn hơn vịt.
C. Tham thì thâm. D. Tích tiểu thành đại.
Question 9. Read the poem below.
Tôi muốn nói: Nắng ơi,
Tớ cũng rất muốn chơi,
Muốn leo trèo, tung bóng,
Nhảy dây, nhảy lò cò
Muốn đọc lên thành tiếng
Hay cười to, nói to.
Tiếc là mẹ đang mệt
Nên tớ phải ngồi im. (Khi mẹ mệt, E.Blagina, Thái Bá Tân dịch)
The main content of the above poem is:
A. Character "tớ" talks with the sunlight about her/his attractive games.
B. Character "tớ " wants to play some favorite games with the sunlight.
C. Character "tớ" is afraid to playing loudly because of her/his mother's illness.
D. Character "tớ" feels sad because she/he cannot play her/his favorite games.
Question 10. There is a clock which runs faster than the standard time by 3 minutes per hour. If this
clock is adjusted correctly at 9 am, then what is the standard time when the clock shows 12:30 pm?
A. 12:30 pm B. 12:10 pm C. 12:20 pm D. 12:24 pm
Question 11. Look at the two pictures. Choose the correct answer for the blank box.
Trang 3/4 - bài 368
4cm
4cm
6 cm
5cm
5 cm
4cm
m
Question 12. Look at the number chart. Choose the correct answer for the ? .
A. 9 B. 4 C. 12 D.1
Question 13. The production of electricity for human life activities takes
various forms, each with different degrees of advantages and disadvantages.
In the following forms of electricity production, which is the most harmful to the environment?
Question 14. Luong placed four things into four separate tanks A, B, C and D. He placed 100g of food
and 100ml of water into each tank. At the end of two days, he recorded the amount of food and water
left in each tank. Which tank most likely contained a non-living thing?
Tank
Amount of food left (g)
Amount of water left (ml)
A
70
20
B
20
30
C
100
100
D
0
0
Question 15. Which of the following statements is TRUE?
A. The water cycle is a man-made one.
B. The water cycle forms clouds, rain and wind.
C. The water cycle is created without energy from the Sun.
D. Clouds are made up of water vapour.
Question 16. To calculate the leap year for the lunar year, take the corresponding calendar year and
divide it by 19. If the remainder is one of the numbers: 0, 3, 6, 9, 11, 14, 17, that lunar year has a leap
month.
To calculate the leap year for the calendar year, we divide that calendar year by 4 and if it is an
exact division, that year is a leap year the month February has 1 more day.
Which of the following is the "leap year" for both the lunar year and the calendar year?
A. 2032 B. 2031 C. 2054 D. 2020
Question 17. Which of the following combinations of faces in the pictures below can form a rectangular
solid (six sides)?
A. Two faces of , two faces of , and two faces of
B. Two faces of , and four faces of
C. Two faces of , and four faces of
D. Two faces of , and four faces of
Question 18. According to the rules, working people do not work on Saturdays and Sundays. Therefore,
if a national holiday falls on Saturday or Sunday, working people will have the next working day off.
April 30 this year was a Tuesday; working people had this day and the following day (the Labour Day)
off. How many consecutive days off will working people have in 2020 (a leap year)?
A. 2 days B. 4 days C. 3 days D. 5 days
A. Tank A
B. Tank C
C. Tank D
D. Tank B
C. Nuclear power
r power
D. Wind power
B. Solar power
A. Hydroelectric power