Công văn 1421/UBND-CN Đề án "Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 29 KB
  • Lượt tải: 04
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Công văn 1421/UBND-CN - Đề án "Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Công văn 1421/UBND-CN cung cấp thông tin cho Đề án "Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do tỉnh Bắc Giang ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Số: 1421/UBND-CN
V/v Cung cấp thông tin cho Đề án "Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Bắc Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Sở Công Thương

Thực hiện Công văn số 4693/BCT-CNN ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương về việc cung cấp thông tin cho đề án "Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có ý kiến như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với ngành và UBND các huyện liên quan tổng hợp, báo cáo theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 4693/BCT-CNN ngày 30/5/2013, gửi Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2013.

(Gửi kèm theo bản phô tô Công văn số 4693/BCT-CNN ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương).

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT. UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, KTN, TH, TKCT, NN.
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Nguyên

Liên kết tải về