Công văn 1719/BHXH-TCCB Hướng dẫn bổ sung về tuyển dụng viên chức năm 2013

Tải về
Giới thiệu

Công văn 1719/BHXH-TCCB - Hướng dẫn bổ sung về tuyển dụng viên chức năm 2013

Công văn 1719/BHXH-TCCB hướng dẫn bổ sung về tuyển dụng viên chức năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 1719/BHXH-TCCB
V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2013

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 1611/KH-BHXH ngày 7/5/2013 về việc tuyển dụng viên chức ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2013, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) dừng việc tạm tuyển lao động hợp đồng vào các vị trí thiếu và còn chỉ tiêu biên chế (theo Công văn 5499/BHXH-TCCB ngày 20/12/2011 của BHXH Việt Nam) kể từ ngày 15/5/2013. Các chỉ tiêu còn dư do viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác và chỉ tiêu phân bổ năm 2012 (trừ chỉ tiêu cao đẳng, trung cấp), BHXH tỉnh phải phân bổ và xây dựng phương án tuyển dụng theo hướng dẫn của Ngành.

2. BHXH tỉnh thực hiện thông báo tuyển dụng viên chức kể từ ngày 15/5/2013 theo mẫu đính kèm Công văn này, đồng thời gửi 01 bản về Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ngành để theo dõi.

3. Đối với người dự tuyển đủ điều kiện xem xét tuyển dụng đặc cách, BHXH tỉnh hướng dẫn người dự tuyển khi đến nộp hồ sơ phải đăng ký nguyện vọng 2 vào các vị trí việc làm khác do BHXH tỉnh hoặc BHXH tỉnh khác thông báo. Nguyện vọng 2 là cơ sở để người dự tuyển thi tuyển trong trường hợp không được tuyển dụng đặc cách (do đã hết chỉ tiêu).

4. Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa được cấp Bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng kết quả học tập do cơ sở đào tạo cấp.

Trên đây là một số hướng dẫn bổ sung về việc tuyển dụng viên chức năm 2013. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB (4)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Thị Xuân Phương

 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ.........

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2013

1. Chỉ tiêu ngành nghề tuyển dụng

BHXH tỉnh...... cần tuyển............chỉ tiêu viên chức năm 2013 vào làm việc tại BHXH tỉnh theo chức danh và vị trí công việc như sau:

Số TT

Vị trí việc làm

Chức danh cần tuyển

Số lượng

Trình độ chuyên môn (tốt nghiệp đại học các chuyên ngành)

1

2

3

4

5

1

Phòng A

 

 

 

2

Phòng B

 

 

 

3

........

 

 

 

4

Bảo hiểm xã hội huyện A

 

 

 

5

Bảo hiểm xã hội huyện B

 

 

 

6

..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

2. Đối tượng, điều kiện, môn thi, thời gian thi, lệ phí dự tuyển (theo hướng dẫn tại Kế hoạch 1611/KH-BHXH ngày 7/5/2013 của BHXH Việt Nam)

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Liên kết tải về