Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 5 năm học 2011 - 2012 Đề kiểm tra môn Toán lớp 5

Tải về
  • Đánh giá:
    3 190 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,8 MB
  • Lượt tải: 10.953
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 5 năm học 2011 - 2012 - Đề kiểm tra môn Toán lớp 5

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 5
Thời gian: 40 phút

Đề 1:

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1) Số thích hợp viết vào chỗ chấm (…) để : 3kg 3g = … kg là:
A. 3,3               B. 3,03               C. 3,003              D. 3,0003

2) Phân số thập phân được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,0834               B. 0,834             C. 8,34              D. 83,4

3) Trong các số thập phân 42,538 ; 41,835 ; 42,358 ; 41,538 số thập phân lớn nhất là :
A. 42,538            B. 41,835            C. 42,358              D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy mua 30 quyển vở như thế hết số tiền là :
A. 600000 đ            B. 60000 đ             C. 6000 đ             D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống.

Phần II. Phần tự luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

2) Viết số thích hợp vào ô trống.

 

Bài 2: Tìm x ?

Bài 3:
Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m ? ( Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

ĐỀ 2:

Phần I: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Số "Bốn mươi bảy phẩy bốn mươi tám" viết như sau:
A. 47,480             C. 47,48             47,0480             D. 47,048

Câu 2: Biết 12, .....4 < 12,14. Chữ số điền vào chỗ trống là:
A. 0            B. 1              C. 2              D. 3

Câu 3: Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng số nào?
A. Hàng nghìn               C. Hàng phần trăm             B. Hàng phần mười              D. Hàng phần nghìn

Câu 4: Viết 1/10 dưới dạng số thập phân được
A. 10,0             B. 1,0            C. 0,01             D. 0,1

Phần II:

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
16m 75mm = …………..m                          28ha = ………..km2

Câu 2: Tính:

a) 1/3  + 1/4 = ......................

b) 3/5 - 2/7 =

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m và gấp đôi chiều rộng. Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiều kg thóc?

ĐỀ 3:

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Em hay khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây:

1) Số gồm sáu trăm, bốn chục, hai đơn vị và tám phần mười viết là:
A. 6,428            B. 64,28                C. 642,8              D. 0,6428

2) Số gồm năm nghìn, sáu trăm và hai phần mười viết là:
A. 5600,2             B. 5060,2             C. 5006,2              D. 56000,2

3) Chữ số 7 trong số thập phân 12,576 thuộc hàng nào ?
A. Hàng đơn vị              B. Hàng phần mười              C. Hàng phần trăm             D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết dưới dạng hỗn số là:


5) Hai số tự nhiên liên tiếp thích hợp viết vào chỗ chấm (… < 5,7 < …) là:
A. 3 và 4               B. 4 và 5              C. 5 và 6              D. 6 và 8

Bài 2. So sánh hai số thập phân:
a) 3,71 và 3,685              b) 95,2 và 95,12

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 7m2 = ……..dm2                           b) 6dm2 4cm2 = ……..cm2
c) 23dm2 =…...m2                             d) 5,34km2 = …….ha

Bài 4. Tính:
a) 1/2 + 3/4 =                        b) 3/5 - 3/8 =
c) 3/10 x 4/9 =                       d) 5/8 : 3/2 =

Bài 5. Mua 15 quyển sách Toán hết 135000 đồng. Hỏi mua 45 quyển sách Toán hết bao nhiêu tiền?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về