Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Vật lý - Đề 1 Đề kiểm tra Vật lí

Tải về
  • Đánh giá:
    2 38 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 175 KB
  • Lượt tải: 2.392
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Vật lý - Đề 1 - Đề kiểm tra Vật lí

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I LỚP 9

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Hãy chọn phương án đúng.

1. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?

2. Hai điện trở R1và R2 được mắc nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế UAB. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1 và U2. Hệ thức nào dưới đây là không đúng?

3. Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối quan hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, với tiết diện S và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn?

4. Để xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế cần tiến hành những công việc sau:
a. Ghi các kết quả đo được theo bảng;
b. Đặt vào 2 đầu dây dẫn các giá trị U khác nhau, đo U và I chạy qua dây dẫn tương ứng;
c. Tính giá trị trung bình cộng của điện trở;
d. Dựa vào số liệu đo được và công thức của định luật Ôm để tính trị số điện trở của dây dẫn đang xét trong mỗi lần đo.

Trình tự các công việc là
A. a, b, c, d.
B. b, a, d, c.
C. b, c, a, d.
D. a, d, b, c.

5. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 3Ω và R2 = 12Ω mắc song song là bao nhiêu?
A. 36Ω.              B. 15Ω.                C. 4Ω.             D. 2,4Ω.

6. Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn thì cần so sánh điện trở của các dây dẫn có
A. chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ các loại vật liệu khác nhau.
B. chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu.
C. chiều dài khác nhau, tiết diện như nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu.
D. chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ các loại vật liệu khác nhau.

7. Mắc nối tiếp R1 = 40Ω và R2 = 80Ω vào hiệu điện thế không đổi U =12V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là bao nhiêu?
A. 0,1 A.            B. 0,15 A.             C. 0,45 A.              D. 0,3 A.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về