Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 Đề thi Toán lớp 1

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 69 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 35 KB
  • Lượt xem: 25.436
  • Lượt tải: 19.436
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 - Đề thi Toán lớp 1

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ II LỚP 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào đáp án đúng:

1. Số liền trước và liền sau của số 17 là:
a, 15 và 16       b, 15 và 18       c, 16 và 18         d, 15 và 17

2. Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là:
a, 28       b, 92       c, 82         d, 80

3. Phép cộng 19 + 9 có kết quả bằng:
a, 18       b, 29       c, 28       d, 39

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (4 điểm)

a, 38 + 7        b, 54 - 8         c, 72 - 3        d, 28 + 6
…………        …………        …………       …………
…………        …………        ………....       …………
………....        …………        …………       …………

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng: (2 điểm)

A B
17 - 9 68
34 + 7 35
77 - 9 8
29 + 6 41

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi câu: (2 điểm)

a, 39 + 23 = 52

b, 43 – 5 = 48

c, 12 + 23 = 45

d, 26 – 9 = 15

Download tài liệu để xem thêm chi tiết 

Liên kết tải về