Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) Đề thi học kì

Tải về
  • Đánh giá:
    4 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 22,5 KB
  • Lượt tải: 2.893
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) - Đề thi học kì

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 02)
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Hoá học lớp 10 Nâng cao

Dành cho các lớp A, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin

Buổi thi: Sáng ngày 22/12/2012
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1 điểm)

Biết ion X- và ion M2+ có cấu hình electron lần lượt là: 1s22s22p6, [Ar]3d104s24p6. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, M.

Câu 2: (0,75 điểm)

Viết cấu hình electron nguyên tử dưới dạng ô lượng tử của các nguyên tố mà nguyên tử ở trạng thái cơ bản có 3 electron độc thân thỏa mãn 13 < Z < 28.

Câu 3: (1,0 điểm)

Hợp chất MY3 chứa 18,73% M về khối lượng. Trong nguyên tử M, số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong nguyên tử Y, tỷ lệ giữa số proton và nơtron tương ứng là 35 : 46. Tổng số proton trong phân tử MY3 là 131. Xác định số khối của M và Y.

Câu 4: (1,0 điểm)

a. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: NH3, C2H4.

b. Nguyên tử N và C trong các phân tử trên ở trạng thái lai hóa nào?

(Biết ZH = 1, ZC = 6; ZN= 7).

Câu 5: (1,0 điểm)

Nguyên tố R thuộc nhóm VIIA. Tỉ lệ khối lượng mol giữa hợp chất khí với hiđro và oxit cao nhất của R là 73 : 366. Xác định nguyên tử khối của R.

Câu 6: ( 2,0 điểm)

Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử theo các sơ đồ dưới đây và cho biết chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử của mỗi phản ứng:

a. Fe(OH)2 + H2SO4 → Fe2( SO4)3 + SO2 + H2O

b. K2SO3 + Na2Cr2O7 + NaHSO4 → K2SO4 + Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

Câu 7: (1,5 điểm)

Cho 23,3 gam hỗn hợp bột gồm Mg và BaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 9,8%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc).

a. Tính khối lượng BaCO3 trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính nồng độ C% của chất tan trong dung dịch X.

Câu 8: (0,75 điểm)

Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Tính bán kính nguyên tử canxi. Biết nguyên tử khối của Ca = 40,08.

Câu 9: (1,0 điểm)

Sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử các nguyên tố sau: A (Z = 7), X (Z = 11), Y (Z = 14), M (Z = 19). Giải thích sự sắp xếp đó.

(Cho biết nguyên tử khối của: H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, S = 32, Ba = 137, Cl = 35,5).

Download tài liệu để xem thêm chi tiết