Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử - Vòng 2 (Có đáp án) Sở GD&ĐT Quảng Bình

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 51 KB
  • Lượt tải: 98
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử - Vòng 2 (Có đáp án) - Sở GD&ĐT Quảng Bình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG BÌNH
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
(Khóa ngày 11 tháng 10 năm 2012)

MÔN THI: LỊCH SỬ - Vòng 2
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1 (2,0 điểm).

Vì sao trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cách mạng vô sản?

Câu 2 (1,5 điểm).

Sự kiện lịch sử nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành phong trào tự giác? Ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 3 (2,0 điểm).

Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 30 của thế kỉ XX:

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).

- Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7 - 1935).

Câu 4 (2,0 điểm).

Trên cơ sở phân tích đối tượng, mục tiêu, lực lượng và ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939, hãy làm sáng rõ tính chất dân tộc của phong trào.

Câu 5 (2,5 điểm).

Trình bày hoàn cảnh triệu tập và những quyết định quan trọng được thông qua tại Hội nghị Ianta (2 - 1945). Những quyết định đó đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới trong những năm 1945 - 1947?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết