Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2012 - 2013 môn Địa lí lớp 12 (Có đáp án) Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 354 KB
  • Lượt tải: 373
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2012 - 2013 môn Địa lí lớp 12 (Có đáp án) - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BẮC NINH


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN THI: ĐỊA LÍ - LỚP 12 THPT

(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 29/03/2013


Câu I
(5,0 điểm)

1/ Cho bảng số liệu sau: Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm của nước ta

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2012 - 2013 môn Địa lí lớp 12

(Nguồn: Sách giáo khoa địa lí lớp 12-NXBGD)

Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân?

2/ Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trình bày và giải thích sự khác biệt về thời gian mùa mưa giữa Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ với Duyên hải miền Trung.

Câu II (3,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa líViệt Nam và kiến thức đã học:

1/ Nhận xét về mạng lưới đô thị củanước ta.

2/ Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí. Nêu một số phương hướng chính để khắc phục tình trạng phân bố dân cư chưa hợp lí ở nước ta hiện nay.

Câu III (4,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa líViệt Nam và kiến thức đã học:

1/ Phân tích tình hình phát triển và phân bố ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản của nước ta giai đoạn 2000 -2007.

2/ Chứng minh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta. Giải thích nguyên nhân?

Câu IV (4,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

Tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn 1991-2010

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2012 - 2013 môn Địa lí lớp 12

1/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn 1991 –2010.

2/ Nhận xét và giải thích về tình hình đầu tư của nước ngoài vào nước ta trong giai đoạn trên.

Câu V (4,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:

1/ So sánh thế mạnh về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

2/ Phân tích các thế mạnh để thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết