Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018 chính thức

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 41 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 251,1 KB
  • Lượt xem: 105.485
  • Lượt tải: 16.585
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 khép lại với tổ hợp môn Khoa học xã hội. Môn thi đầu tiên là Lịch sử, sau đó đến bài thi Địa lýGiáo dục công dân.

Toàn bộ bài thi trong tổ hợp Khoa học xã hội được thi theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian 50 phút. Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018 gồm 24 mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018

Mã đề 301

1.D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.A 7.C 8.B 9.A 10.B
11.C 12.C 13.D 14.B 15.D 16.C 17.C 18.A 19.B 20.C
21.B 22.D 23.C 24.B 25.A 26.A 27.D 28.A 29.C 30.A
31.B 32.A 33.D 34.B 35.D 36.D 37.D 38.C 39.B 40.A

Mã đề 302

1.B 2.B 3.C 4.D 5.D 6.C 7.B 8.A 9.D 10.D
11.B 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.A 18.B 19.D 20.B
21.C 22.D 23.D 24.A 25.B 26.B 27.A 28.C 29.A 30.D
31.A 32.A 33.D 34.A 35.C 36.C 37.A 38.B 39.D 40.C

Mã đề 305

1.A
2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.D 8.D 9.A 10.B
11.B 12.A 13.D 14.A 15.B 16.C 17.C 18.D 19.B 20.A
21.C 22.A 23.B 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34.D 35.D 36.B 37.A 38.D 39. 40.A

Mã đề 306

1.C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.B
11.A 12.A 13.D 14.B 15.A 16.D 17.B 18.B 19.A 20.B
21.A 22.D 23.B 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.A
31.D 32.C 33.C 34.A 35.D 36.C 37.A 38.C 39.B 40.D

Mã đề 307

1.A 2.A 3.A 4.C 5.C 6.B 7.D 8.B 9.C 10.C
11.B 12.A 13.D 14.B 15.A 16.B 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.C 23.C 24.A 25.B 26.D 27.B 28.C 29.B 30.D
31.D 32.D 33.B 34.D 35.A 36.B 37.C 38.B 39.A 40.A

Mã đề 308

1.D 2.C 3.B 4.C 5.A 6.B 7.D 8.D 9.D 10.A
11.A 12.B 13.A 14.B 15.D 16.D 17.C 18.D 19.C 20.C
21.B 22.A 23.B 24.D 25.D 26.B 27.B 28.D 29.B 30.A
31.C 32.B 33.D 34.B 35.B 36.D 37.B 38.C 39.D 40.C

Mã đề 311

1.B
2.D 3.C 4.B 5.C 6.D 7.D 8.D 9.C 10.C
11.D 12.C 13.C 14.D 15.C 16.A 17.B 18.B 19.B 20.B
21.C 22.A 23.A 24.C 25.D 26.B 27.C 28.B 29.D 30.C
31.D 32.B 33.C 34.B 35.A 36.D 37.D 38.B 39.B 40.C

Mã đề 312

1.C 2.B 3.A 4.D 5.B 6.C 7.D 8.D 9.B 10.B
11.C 12.A 13.D 14.A 15.B 16.A 17.B 18.C 19.D 20.A
21.D 22.B 23.D 24.C 25.D 26.A 27.A 28.B 29.A 30.C
31.C 32.A 33.C 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.D 40.D

Mã đề 313

1.B
2.A 3.C 4.D 5.A 6.A 7.B 8.C 9.C 10.A
11.C 12.C 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.D 19.A 20.D
21.D 22.C 23.A 24.D 25.C 26.D 27.A 28.B 29.C 30.B
31.C 32.D 33.C 34.C 35.B 36.B 37.B 38.C 39.A 40.B

Mã đề 316

1.C
2. C 3.C 4.B 5.D 6.D 7.C 8.B 9.B 10.A
11.B 12.C 13.D 14.D 15.D 16.C 17.B 18.D 19.A 20.A
21.C 22.B 23.C 24.A 25.D 26.C 27.B 28.A 29.C 30.A
31.B 32.A 33. D 34.B 35.C 36.D 37.B 38.D 39.C 40.D

Mã đề 317

1.D
2.C 3.B 4.D 5.B 6.D 7.B 8.C 9.C 10.A
11.D 12.A 13.B 14.D 15.D 16.C 17.B 18.D 19.A 20.B
21.C 22.B 23. 24.A 25.B 26.A 27.B 28.D 29.C 30.D
31.B 32.A 33. D 34.D 35.B 36.D 37.B 38.C 39.C 40.A

Mã đề 320

1.B
2.D 3.A 4.B 5.B 6.A 7.C 8.B 9.A 10.D
11.D 12.B 13.D 14.A 15.D 16.D 17.A 18.A 19.A 20.A
21.D 22.C 23.B 24.C 25.B 26.C 27.A 28.C 29.A 30.A
31.B 32.D 33.D 34.D 35.A 36.B 37.D 38.A 39.B 40.B

Mã đề 321

1.C
2.D 3.B 4.C 5.B 6.B 7.A 8.A 9.B 10.C
11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.D 17.B 18.C 19.D 20.C
21.D 22.C 23.A 24.A 25.C 26.A 27.B 28.C 29.C 30.B
31.A 32.A 33.D 34.A 35.C 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử mã đề 306

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử mã đề 306

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử mã đề 306

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử mã đề 306

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử mã đề 306