Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT Đề thi chính thức môn Vật lý THPT Quốc gia 2018

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 4 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 250,2 KB
  • Lượt xem: 4.959
  • Lượt tải: 3.606
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Thí sinh đã trải qua môn Ngữ vănToán trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Sáng 26/6 thí sinh làm bài trắc nghiệm môn Vật lý, Hóa Học, Sinh học, với thời gian 50 phút. Nội dung thi bao gồm cả chương trình lớp 11, 12 nhưng chủ yếu tập trung ở lớp 12.

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Vật lý gồm 24 mã đề gồm: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án Vật lý THPT Quốc gia 2018 chính thức của Bộ GD&ĐT

Đáp án Vật lý THPT Quốc gia 2018 chính thức của Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Vật lý THPT Quốc gia 2018

Mã đề 202

1.A 2.B 3.D 4.A 5.B 6.D 7.B 8.D 9.B 10.D
11.B 12.B 13.C 14.B 15.A 16.D 17.C 18.C 19.C 20.A
21.D 22.D 23.D 24.C 25.D 26.C 27.A 28.D 29.A 30.B
31.A 32.A 33.B 34.A 35.C 36.C 37.B 38.A 39.B 40.C

Mã đề 205

1.B 2.C 3.B 4.A 5.A 6.B 7.D 8.A
9.D 10.A 11.A 12.C 13.D 14.C 15.C 16.B
17.C 18.B 19.D 20.A 21.A 22.B 23.C 24.C
25.C 26.D 27.B 28.D 29.D 30.C 31.C 32.A
33.C 34.A 35.D 36.C 37.B 38.B 39.D 40.B

Mã đề 206

1.C 2.C 3.B 4.D 5.A 6.D 7.C 8.D 9.B 10.C
11.B 12.C 13.A 14.C 15.A 16. 17.B 18B 19.D 20.B
21.A 22.A 23.A 24.C 25.B 26.D 27.A 28.C 29.A 30.C
31.A 32.A 33.D 34.A 35.D 36.D 37.D 38.D 39.B 40.B

Mã đề 207

1.C 2.B 3.D 4.C 5.A 6.B 7.C 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.B 14.C 15.A 16.B 17.A 18.D 19.A 20.B
21.C 22.A 23.B 24.C 25.B 26. 27.C 28.D 29.D 30.A
31.B 32.B 33.B 34.D 35.B 36.A 37.A 38.D 39.D 40.A

Mã đề 209

1.C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.A 7.B 8.B 9.A 10.D
11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16.D 17.C 18.B 19.B 20.D
21.B 22.A 23.D 24.A 25.C 26.D 27.C 28.A 29.D 30.D
31.C 32.B 33.A 34.A 35.B 36.C 37.A 38.D 39.D 40.C

Mã đề 210

1.C 2.D 3.A 4.D 5.C 6.D 7.B 8.C 9.A 10.D
11.D 12.D 13.A 14.B 15.C 16.B 17.D 18.D 19.B 20.C
21.B 22.B 23.B 24.D 25.C 26.A 27.A 28.C 29.C 30.B
31.A 32.D 33.A 34.A 35.D 36.B 37.B 38.C 39.D 40.C

Mã đề 212

1.D 2.A 3.B 4.C 5.C 6.D 7.D 8.B 9.D 10.A
11.B 12.A 13.A 14.B 15.D 16.C 17.D 18.B 19.B 20.B
21.A 22.A 23.A 24.B 25.D 26.D 27.B 28.A 29.B 30.C
31.D 32.D 33.B 34.D 35.A 36.D 37.D 38.D 39.D 40.A

Mã đề 213

1.A 2.B 3.D 4.B 5.D 6.D 7.B 8.B 9.A 10.A
11.C 12.B 13.C 14.B 15.D 16.A 17.D 18.A 19.D 20.C
21.C 22.B 23.B 24.D 25.B 26.B 27.A 28.D 29.D 30.D
31.B 32.A 33.D 34.A 35.B 36.A 37.B 38.C 39.B 40.A

Mã đề 214

1.D 2.C 3.B 4.D 5.C 6.C 7.D 8.A 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.D 15.B 16.C 17.B 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.C 24.A 25.C 26.A 27.A 28.A 29.D 30.C
31.C 32.D 33.C 34.B 35.B 36.C 37.D 38.B 39.C 40.D

Mã đề 223

1.D 2.B 3.C 4.D 5.A 6.C 7.A 8.B 9.A 10.C
11.A 12.C 13.B 14.D 15.C 16.A 17.C 18.B 19.C 20.D
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.B 29.A 30.B
31.C 32.A 33.C 34.A 35.A 36.C 37.D 38.D 39.C 40.C

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 206

Đề thi chính thức môn Vật lý THPT Quốc gia 2018

Đề thi chính thức môn Vật lý THPT Quốc gia 2018

Đề thi chính thức môn Vật lý THPT Quốc gia 2018

Đề thi chính thức môn Vật lý THPT Quốc gia 2018