Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Lịch sử (năm học 2012 - 2013) Đề thi vào lớp 10

Tải về
  • Đánh giá:
    4 8 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 104 KB
  • Lượt tải: 745
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Đồng Tháp - Môn Lịch sử (năm học 2012 - 2013) - Đề thi vào lớp 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ
Ngày thi: 27/6/2012
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,0 điểm)

Trình bày hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đánh giá vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 2: (3,0 điểm)

Tại sao nói cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta (1946 – 1954) là chính nghĩa và có tính nhân dân? Em hãy phân tích và chứng minh phương châm chiến lược: “Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế” của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là đúng đắn và sáng tạo.

Câu 3: (2,0 điểm)

Qua 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng với ba kế hoạch 5 năm (1986 - 2000), nhân dân ta đã đạt được thành tựu cơ bản gì? Bên cạnh đó còn tồn tại khó khăn, yếu kém ở những mặt nào?

Câu 4: (3,0 điểm)

Tóm tắt quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ khi thành lập đến nay. Theo em Việt Nam có thuận lợi gì khi gia nhập tổ chức ASEAN?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết