Đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Tải về
Giới thiệu

Đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Khi Bằng “Tổ quốc ghi công” bị hư hỏng, rách nát, mối mọt hoặc thất lạc mà muốn cấp lại thì thân nhân chủ yếu của liệt sỹ có thể xin cấp lại theo mẫu sau:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

I. Phần khai về thân nhân đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công:

Họ và tên: ............................................................................ Năm sinh: .................

Nơi thường trú: Tổ dân phố ..................... Khối phố (thôn) ...................................

Phường (xã) ......................................... Quận (huyện) ...........................................

Quan hệ với liệt sỹ xin cấp lại Bằng TQGC: ..........................................................

Lý do xin cấp lại Bằng TQGC (ghi một trong những lý do: mất, hư hỏng, chưa nhận được Bằng TQGC): .........

II. Phần kê khai về liệt sỹ xin cấp lại Bằng TQGC (1):

Họ và tên liệt sỹ (chữ in hoa): ................................................................................

Nguyên quán: ..........................................................................................................

Chức vụ khi hy sinh: ...............................................................................................

Hy sinh ngày ............ tháng ......... năm .......................

Số Bằng TQGC: ........................................ theo Quyết định cấp Bằng TQGC số: ................. ngày ....... tháng ....... năm ............... (ở góc trái của Bằng TQGC).

 XÁC NHẬN CỦA UBND
XÃ, PHƯỜNG

 Ngày ........ tháng ........ năm .................

Người đứng khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

 (1): Nếu yếu tố không có là để trống không ghi.

Liên kết tải về